กลุ่มส่องโลกปริทรรศน์>จ-การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับกฎหมายกับการท่องเที่ยว-จิรัตน์ เขียวชอุ่ม และคณะ
จ-การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับกฎหมายกับการท่องเที่ยว-จิรัตน์ เขียวชอุ่ม และคณะ
ผู้วิจัย : อ.ดร.จิรัตน์ เขียวชอุ่ม และคณะ   โพสต์ เมื่อ 14 ธันวาคม 2021

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อศึกษาทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับนักท่องเที่ยว องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว กฎหมายด้านการท่องเที่ยวสุขภาพ เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคหรือคอขวดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอันเกิดจากข้อกฎหมาย โดยวิธีการศึกษาวิจัยประกอบด้วย การศึกษาเอกสารกฎหมายและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ด้วยแบบสัมภาษณ์ที่ประกอบด้วยชุดคําถามปลายเปิด