เอกสารวิจัย>รายงานฉบับสมบูรณ์-โครงการยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาสำหรับการท่องเที่ยวไทยหลังโควิด-19-มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด และคณะ
รายงานฉบับสมบูรณ์-โครงการยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาสำหรับการท่องเที่ยวไทยหลังโควิด-19-มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด และคณะ
ผู้วิจัย : ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด และคณะ   โพสต์ เมื่อ 17 ธันวาคม 2021

โครงการยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาสำหรับการท่องเที่ยวไทยหลังโควิด-19 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแนวโน้มการท่องเที่ยวของไทยและประเมินผลกระทบของการระบาดของโควิด-19 ต่อศักยภาพเดิมและโอกาสในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของไทย 2) สร้างฉากทัศน์ ความเป็นไปได้ของการท่องเที่ยวไทยระหว่างและภายหลังการระบาดของโควิด-19 และ 3) เสนอแนะแนวนโยบายยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนที่เส้นทางการวิจัยที่จะมีบทบาทในการขับเคลื่อน ฟื้นฟู และปรับตัวของภาคเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของไทยระหว่างและภายหลังการระบาดของโควิด-19

การศึกษานี้ใช้วิธีการศึกษาแบบผสม (Mixed methods) โดยเฉพาะอย่างยิ่งทฤษฎีและวิธีวิจัยทางอนาคตศึกษาเพื่อสร้างฉากทัศน์ทางเลือกและเพื่อแสวงหาแนวนโยบายและกลยุทธ์สำหรับการวิจัยและพัฒนา การท่องเที่ยวในระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว สำหรับทฤษฎีกรอบคิด โมเดลที่ใช้วิเคราะห์ วิธีการศึกษา และค่าอนุมานทางสถิติส่วนใหญ่จะอยู่ในภาคผนวก ทั้งนี้เพื่อให้ผู้อ่านเข้าถึงผลการศึกษาได้อย่างรวดเร็ว