EN/TH
EN/TH
กลุ่มส่องโลกปริทรรศน์>พ-ภาพอนาคตด้านการค้าและการพัฒนาของโลก ที่มีผลต่อประเทศไทย ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2566 – 2575)-พันธ์รบ ราชพงศา
พ-ภาพอนาคตด้านการค้าและการพัฒนาของโลก ที่มีผลต่อประเทศไทย ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2566 – 2575)-พันธ์รบ ราชพงศา
ผู้วิจัย : ร้อยโท ดร.พันธ์รบ ราชพงศา   โพสต์ เมื่อ 04 กุมภาพันธ์ 2022
จำนวนผู้เข้าชม 206 ครั้ง, จำนวนดาวน์โหลด 8 ครั้ง

บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมองภาพอนาคตด้านการค้าและการพัฒนาของโลกที่มีผลต่อประเทศไทยในอีก 10 ปีข้างหน้า หรือในช่วงปี พ.ศ. 2566 – 2575 (ค.ศ. 2023 – 2032) ซึ่งยังอยู่ในช่วงของการพัฒนาประเทศไทยตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเป็นช่วงเวลาเดียวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable development goals หรือ SDGs) ที่จะสิ้นสุดลงในปี พ.ศ. 2573 โดยเนื้อหาในบทความนี้เป็นการวิเคราะห์แนวโน้มที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการพัฒนา ทั้งระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศด้วยการกวาดสัญญาณ (environmental scanning) เพื่อแยกแยะข้อมูลว่าปัจจัยหรือเหตุการณ์ใดเป็นปัจจัยคงที่ปัจจัยใดที่เปลี่ยนแปลงและปัจจัยใดเป็นสัญญาณอ่อน (weak signals) ที่บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจนเหตุไม่คาดฝัน (wild cards) เช่น วิกฤตการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยาก แต่สร้างผลกระทบสูง โดยจะคาดการณ์อนาคต (foresight) ในระยะ 10 ปี เนื่องจากในการมองภาพอนาคตนั้นขึ้นอยู่กับเวลา (time) และความไม่แน่นอน (uncertainty) ซึ่งการมองภาพอนาคตที่ไกลเกินกว่านี้ จำเป็นที่จะต้องใช้การอนุมานและจินตนาการมากขึ้น