EN/TH
EN/TH
กลุ่มส่องโลกปริทรรศน์>ธ-ความเหลื่อมล้ำไทย: บทวิเคราะห์โครงสร้างทางอำนาจและอุดมการณ์-ธร ปีติดล
ธ-ความเหลื่อมล้ำไทย: บทวิเคราะห์โครงสร้างทางอำนาจและอุดมการณ์-ธร ปีติดล
ผู้วิจัย : ผศ.ดร.ธร ปีติดล   โพสต์ เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2022
จำนวนผู้เข้าชม 678 ครั้ง, จำนวนดาวน์โหลด 420 ครั้ง

ปัญหาความเหลื่อมล้ำกำลังได้รับความสนใจมากขึ้นจากสังคมไทยในปัจจุบัน งานวิชาการและบทความในสื่อสาธารณะจำนวนมากได้กล่าวถึงความเหลื่อมล้ำของประเทศไทยว่าอยู่ในระดับที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับสากล ไม่ว่าจะเป็นความเหลื่อมล้ำในด้านรายได้หรือด้านทรัพย์สิน งานอีกจำนวนหนึ่งพยายามเชื่อมโยงสภาพความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นเข้ากับปัจจัยที่เกี่ยวข้อง หรือขยายขอบเขตการวิเคราะห์มิติความเหลื่อมล้ำให้หลากหลายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำในมิติในด้านการศึกษา สุขภาพ หรือสิ่งแวดล้อม งานวิชาการเหล่านี้ล้วนมีคุณูประการในการขยายพรมแดนความรู้เรื่องความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย

บทความชิ้นนี้มีจุดมุ่งหมายในการขยายความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยเช่นกัน แต่ประเด็นที่งานชิ้นนี้ให้ความสนใจเป็นประเด็นที่ยังไม่รับการวิเคราะห์ถึงมากนัก โดยเฉพาะจากแวดวงนักเศรษฐศาสตร์ที่สนใจศึกษาความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย ประเด็นดังกล่าวก็คือประเด็น "โครงสร้างของความเหลื่อมล้ำ" โครงสร้างในที่นี้หมายความถึงคุณลักษณะและปัจจัยทางสังคมที่อยู่เบื้องหลังและมีบทบาทสำคัญในการส่งผลต่อสภาพความเหลื่อมล้ำผ่านหลายช่องทาง เช่น นโยบายด้านต่างๆที่ส่งผลกับความเหลื่อมล้ำ