กลุ่มนวัตกรรมทางสังคม>ภ-การศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการธุรกิจร้านค้าอัจฉริยะ (ออนไลน์ทูออฟไลน์: โอ ทู โอ) เพื่อผู้ประกอบการดิจิทัล (ระยะที่ 2)-ภัทรพร คูวุฒยากร และคณะ
ภ-การศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการธุรกิจร้านค้าอัจฉริยะ (ออนไลน์ทูออฟไลน์: โอ ทู โอ) เพื่อผู้ประกอบการดิจิทัล (ระยะที่ 2)-ภัทรพร คูวุฒยากร และคณะ
ผู้วิจัย : ผศ.ดร.ภัทรพร คูวุฒยากร และคณะ   โพสต์ เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2022

โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการธุรกิจร้านค้าอัจฉริยะ (ออนไลน์ทูออฟไลน์: โอ ทู โอ) เพื่อผู้ประกอบการดิจิทัล (ระยะที่ 2)” มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดการร้านค้าในธุรกิจร้านค้าแบบ โอ ทู โอ สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการธุรกิจร้านค้าปลีกเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ โครงการนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D) โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ระยะ ประกอบด้วย ระยะที่ 1 การศึกษาและพัฒนาต้นแบบร้านค้าไร้พนักงานขายสำหรับธุรกิจร้านค้าแบบ โอ ทู โอ ได้แก่ ระบบฮาร์ดแวร์ (Hardware System) และ ระบบซอฟท์แวร์ 4 ระบบ ประกอบด้วย ระบบหน้าร้าน ระบบชำระเงิน ระบบคลังสินค้า และระบบการจัดการโลจิสติกส์

โครงการในระยะที่ 2 เป็นการนำระบบต้นแบบร้านค้าที่ได้จากการพัฒนาในระยะที่ 1 มาทดสอบการทำงานของระบบเพื่อหาข้อผิดพลาดและดำเนินการแก้ไข จากนั้นเก็บข้อมูลเพื่อศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นการซื้อสินค้าออนไลน์และความคิดเห็นต่อร้านค้าไร้พนักงานขาย CMU O2O ของกลุ่มตัวอย่าง รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการธุรกิจร้านค้าแบบ โอ ทู โอ โดยใช้หลักการออกแบบตามแนวทางการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome Based Education: OBE) การจัดกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตร และประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กำลังคนด้าน IT และ ผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์และการขนส่ง

รายงานของโครงการระยะที่ 2 ส่วนแรกระบุถึงผลการทดสอบการทํางานของระบบกับธุรกิจจริง สรุปผลข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นและกระบวนการแก้ไข ระบบจัดการหน้าร้านและการทํางานหลังร้าน ผลสรุปด้านพฤติกรรมการซื้อสินค้ารวมถึงประสบการณ์ด้านลบในการซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคทั่วไป ตลอดจนความคิดเห็นต่อร้านค้าไร้พนักงานขาย CMU O2O ในส่วนหลังเป็นผลการพัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง OBE ได้ผลลัพธ์เป็นหลักสูตร จํานวน 3 หลักสูตร (โดยจัดทําเนื้อหาแยกเล่ม) พร้อมแก่การนําไปใช้ประโยชน์จัดอบรม ประกอบด้วย

(1) หลักสูตรการจัดการธุรกิจร้านค้าแบบ โอ ทู โอ สําหรับผู้ประกอบการดิจิทัล

(2) หลักสูตรเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับในร้านค้าแบบ โอ ทู โอ

(3) หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์รูปแบบ โอ ทูโอ สําหรับธุรกิจ SMEs

ทีมวิจัยยังเชื่อว่าการสร้างทักษะด้านดิจิทัล ความเข้าใจเรื่องจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบให้แก่กําลังคนในประเทศ ทั้งในธุรกิจ SMEs หรือกลุ่มผู้สนใจในการขายสินค้าออนไลน์ หรือการสร้างกําลังคนที่มีทักษะด้าน IT จะช่วยให้ธุรกิจมีพื้นฐานที่มั่นคงในการค้าขายกับตลาดที่ใหญ่ขึ้น และมีระบบที่จัดการได้จะสามารถช่วยให้ธุรกิจ SME ไทยสามารถแข่งขันได้ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป

คําสําคัญ : ธุรกิจแบบ ออนไลน์ ทู ออฟไลน์; โอ ทู โอ; ร้านค้าไร้พนักงานขาย; ดิจิทัลทรานฟอร์เมชัน; ผู้ประกอบการดิจิทัล; การค้าปลีก

The research project under the topic of “Education for the development of smart shop business management (Online-to-Offline: O2O) for digital entrepreneurs (Phase II)” aimed to develop curriculums for retail business management courses based on O2O principals for small and medium enterprises (SMEs) to encourage them to apply digital technology in business management to increase competitiveness. The project is Research and Development (R&D), which is divided into 2 phases, comprising Phase 1, the research and development of an unmanned store prototype for O2O retail business, a hardware system and 4 software systems, storefront system, payment system, warehouse system and logistics management system.

Phase 2 of the project was the implementation and testing of the shop prototype previously developed from Phase 1 in order to test the functionality for errors and then take corrective actions. Further data was also collected on the online purchase issues and the opinions about unmanned CMU O2O stores. Additionally, the development of O2O retail business management curriculums by using Outcome Based Education (OBE) design principles. Finally, the suitability assessments of the proposed curriculums were carried on with stakeholders, potential IT skilled worker and business stakeholders in logistics and transportations.

In this Phase 2 report, the first part states the results of the system's functionality testing with real business partners, summarization of all the errors that occurred with their corresponding corrections, the shopfront and store management system, results of purchasing customer behavior including negative online shopping experiences through to their opinions about the unman shop development, CMU O2O. The other part is the course development result based on the Outcome Based Education (OBE) guidelines, resulting 3 courses (refer to the separated content submission) which are ready for organizing the trainings including;

  • O2O Retail Business Management for Digital Entrepreneurs
  • Workshop on Digital Technology Application for O2O Retail Store
  • O2O Logistics Management for SMEs Businesses

The research team believe that development of digital skills and systematical information management understanding for manpower in the country including SMEs Businesses and those who interested in selling products online or capacity building of IT skilled workforce would provide businesses a solid foundation to trade in larger markets with competitive manageable system in the challenging world digital economy.

Keywords: Online to Offline Business; O2O; Unmaned store; Digital Tranformation; Digital Entrepreneurs; Retail