หนังสือคู่มือ>ร-Box Set เทคโนโลยีพลิกผันในอุตสาหกรรมการเงินการธนาคาร: ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและบทบาทของธนาคารกลางในทศวรรษหน้า-รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น
ร-Box Set เทคโนโลยีพลิกผันในอุตสาหกรรมการเงินการธนาคาร: ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและบทบาทของธนาคารกลางในทศวรรษหน้า-รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น
ผู้วิจัย : ผศ.ดร.รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น   โพสต์ เมื่อ 21 มีนาคม 2022

Box Set หนังสือทั้งสามเล่มนี้เป็นผลผลิตของโครงการ เทคโนโลยีพลิกผันในอุตสาหกรรมการเงินการธนาคาร ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ และบทบาทของธนาคารกลางในทศวรรษหน้า ภายใต้แผนงานคนไทย 4.0 ปีที่ 1 โดยมี ผศ.ดร.รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหัวหน้าโครงการ สำหรับหนังสือใน Box Set ประกอบไปด้วย

เล่มที่ 1 มุ่งเน้นให้เข้าใจองค์ประกอบของ digital economy และฉากทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไป ของ FINANCIAL SERVICES INDUSTRY โดยแยกวิเคราะห์เป็นรายประเภทบริการ หลักของธนาคาร

เล่มที่ 2 นําเสนอการวัด Digital literacy เพื่อเป็น ดัชนีชี้วัดสําคัญในยุค digital economy ซึ่งผู้วางนโยบายต้องให้ความสําคัญเพราะ อาจเป็นปัจจัยหลักที่สนับสนุนการเติบโต ทางเศรษฐกิจและลดความเหลื่อมล้ํา  นอกจากนี้ฉายภาพให้เห็นความพร้อมของ ผู้บรโภคต่อ digital banking และ ความ พร้อมของสถาบันการเงินในการแข่งขันใน อนาคต

เล่มที่ 3 มุ่งเน้นให้เข้าใจ Central Bank Digital Currency ลักษณะที่สามารถออกแบบและ นําเสนอต่อประชาชน และผลกระทบต่อ ระบบธนาคารและระบบการเงินทั้งระบบ

เอกสารวิจัย
ดูเพิ่มเติม
น-การพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ชุมชนเมืองแออัด ในประเทศไทย: การมีส่วนร่วมของชุมชน (ระยะที่ 1)-นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล และคณะ
28 มิ.ย.
ก-ผลของการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อธุรกิจ ชุมชน และผู้เยี่ยมเยือน กรณีศึกษาย่านเมืองเก่า จังหวัดภูเก็ต-กุลดา เพ็ชรวรุณ
28 มิ.ย.
อ-ผลของการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ต่อธุรกิจ ชุมชน และผู้เยี่ยมเยือน-อัครพงศ์ อั้นทอง และกันต์สินี กันทะวงศ์วาร
28 มิ.ย.
[รายงานฉบับสมบูรณ์] ความพร้อมของภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในเขตอำเภอชายแดน กรณีศึกษาอำเภอเชียงของและอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
15 มิ.ย.