EN/TH
EN/TH
กลุ่มส่องโลกปริทรรศน์>อ-Policy Brief-โควิด 19 ให้ทะเลได้หายใจ รักษาไว้ด้วยแปดมาตรการ-อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา และ กาญจนา ย่าเสน
อ-Policy Brief-โควิด 19 ให้ทะเลได้หายใจ รักษาไว้ด้วยแปดมาตรการ-อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา และ กาญจนา ย่าเสน
ผู้วิจัย : รศ.ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา และ กาญจนา ย่าเสน   โพสต์ เมื่อ 07 เมษายน 2022
จำนวนผู้เข้าชม 158 ครั้ง, จำนวนดาวน์โหลด 6 ครั้ง

บทความนี้นําเสนอสาระสําคัญเชิงนโยบายจากรายงานวิจัยโครงการศึกษาการฟื้นตัวของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งช่วงวิกฤติการณ์โควิด 19 และแนวนโยบายเพื่อการใช้ประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่เป็นการศึกษาการฟื้นตัวของทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง ขีดความสามารถในการรองรับด้านการท่องเที่ยว (Carrying Capacity) และความพร้อมของสาขาการท่องเที่ยวในการปรับแนวทางการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน รวมถึงการจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและด้านการท่องเที่ยวเพื่อนําไปสู่ความยั่งยืน โดยการศึกษาครอบคลุม 5 พื้นที่ศึกษาที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและมีแหล่งทรัพยากรทางทะเลที่สําคัญของประเทศไทย