กลุ่มนโยบายสาธารณะและกฎหมาย>อ-การคิดลดเงินและผลลัพธ์ด้านสุขภาพจากโรคโควิด-19 และมลพิษทางอากาศในจังหวัดเชียงใหม่-อัญชลี เพิ่มสุวรรณ และคณะ
อ-การคิดลดเงินและผลลัพธ์ด้านสุขภาพจากโรคโควิด-19 และมลพิษทางอากาศในจังหวัดเชียงใหม่-อัญชลี เพิ่มสุวรรณ และคณะ
ผู้วิจัย : รศ.ดร.ภญ. อัญชลี เพิ่มสุวรรณ และคณะ   โพสต์ เมื่อ 06 พฤษภาคม 2022

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินอัตราลดของเงินและผลลัพท์ทางสุขภาพสําหรับการประเมินทางเศรษฐศาสตร์รวมถึงเปรียบเทียบอัตราลดของเงินและผลลัพธ์ทางสุขภาพที่เกิดขึ้นจากโรคโควิด-19 และโรคทางเดินหายใจที่เกิดจากมลพิษทางอากาศ นอกจากนี้ยังได้ทําการประเมินมูลค่าความเต็มใจจ่ายของประชาชนเพื่อหลีกเล่ียงความเสี่ยงจากโรคโควิด-19 และโรคทางเดินหายใจจากมลพิษทางอากาศ เพื่อนําไปใช้ในการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจบางส่วนที่เกิดจากโรคโควิด-19 และมลพิษทางอากาศ

การศึกษาในครั้งนี้ใช้วิธีการวัดอัตราลดทางตรงโดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างเดือนเมษายน - กรกฎาคม พ.ศ. 2564 จํานวน 1,202 ราย โดยแต่ละรายตอบคําถามจํานวน 2 ชุด ได้แก่ 1) ชุดคําถามสถานการณ์เกี่ยวกับเงิน จํานวน 1,202 ชุด และ 2) ชุดคําถามสถานการณ์เกี่ยวกับสุขภาพแบ่งเป็นกลุ่มที่ตอบคําถามในกรณีของการเจ็บป่วยจากโรคโควิด-19 และโรคระบบทางเดินหายใจจากมลพิษทางอากาศ จํานวน 602 และ 600 ชุด ตามลําดับ และการประเมินความเต็มใจจ่ายจากวิธีการ Contingent Valuation Method (CVM)

ผลการทดลองเกี่ยวกับอัตราลดพบว่าการคิดลดของกลุ่มตัวอย่างแตกต่างกันตาม Outcome domain และสถานการณ์สมมติที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากโควิด-19 หรือมลพิษทางอากาศ โดยแบบจําลองคิดลดที่นําไปพยากรณ์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างได้ดีที่สุดคือแบบจําลองที่มีอัตราลดคงที่ (Constant discounting) ค่าอัตราลด (Discount rate) ที่ได้จากแบบจําลองดังกล่าวสําหรับเงินสูงกว่าอัตราลดสําหรับสุขภาพ โดยในภาพรวม อัตราลดสําหรับเงินเท่ากับร้อยละ 6.2 และ อัตราลดสําหรับสุขภาพเท่ากับร้อยละ 1.3 เมื่อพิจารณาเฉพาะอัตราลดสําหรับสุขภาพ พบว่า อัตราลดสําหรับสุขภาพภายใต้สถานการณ์การเจ็บป่วยจากโรคโควิด-19 สูงกว่าสถานการณ์มลพิษทางอากาศจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก คิดเป็นร้อยละ 2.4 และ 0.7 ตามลําดับ

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลต่ออัตราลดในการศึกษานี้ได้แก่ ปัจจัยด้านกลุ่ม Generation X ครัวเรือนที่มีเด็กอายุต่ํากว่า 15 ปีและกลุ่มตัวอย่างที่มีโรคประจําตัว ซึ่งพบว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับอัตราลด ในขณะที่ระดับรายได้ครัวเรือน มีความสัมพันธ์เชิงลบกับอัตราลด ในขณะที่ปัจจัยอื่น ๆ ได้แก่ สถานภาพการสมรส การศึกษา อาชีพ และการสูบบุหรี่ ไม่มีผลต่ออัตราลด

ผลการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากค่าความเต็มใจจ่ายจากโรคโควิด-19 เท่ากับ 1,152.80 บาทต่อคนต่อปีและโรคจากปัญหามลพิษทางอากาศเท่ากับ 1,199.04 บาทต่อคนต่อปีโดยมูลค่าต้นทุนด้านสุขภาพของประชาชนอายุ 25 – 50 ปีในช่วงเวลา 20 ปีของจังหวัดเชียงใหม่ ในกรณีของโรคโควิด-19 อยู่ระหว่าง 11,002.81 ถึง 12,243.47 ล้านบาท ส่วนโรคทางเดินหายใจจากมลพิษทางอากาศ อยู่ระหว่าง12,734.51 ถึง 13,527.55 ล้านบาท

The purposes of this study are (1) to examine the discount rate for money and the discount rate for health outcome, (2) to compare the discount rates for health outcomes caused by COVID -19 pandemic and air pollution with particulate matter. In addition, this study also assessed the value of people's willingness to pay to avoid the risk of COVID -19 and the respiratory diseases from air pollution.

In this study, data were collected from 1,202 individuals aged 25-50 years in Chiang Mai province during April-July 2021. In the experiment, all of them answered the questions based on money. 602 of them answered for COVID -19 situation and the rest for respiratory diseases caused by air pollution. In survey, they were then asked to indicate the willingness to pay for the assigned situation using the Contingent Valuation Method (CVM).

The experiment found that the sample discounted differently between different outcome domains (health and money) and between the health effects of COVID -19 or air pollution. The best discounting model for predicting data from the sample is the constant discounting model. The discount rate resulting from the model for money is higher than the discount rate for health. In general, the discount rates for money and health are 6.2% and 1.3%, respectively. Looking only at the discount rate for health, we find that the rate for COVID-19 is higher than the rate for air pollution, which is 2.4% and 0.7%, respectively.

Some socioeconomic factors also influence discounting: Generation X samples, children below 15 years of age in the household and congenital diseases are positively related to discounting while household income of the sample is negatively related to discounting rate. However, other factors such as marital status, education, occupation, and smoking do not affect discounting rate.

The health impact assessment results from the willingness to pay for COVID -19 and diseases due to air pollution problems are 1,152.80 baht/person/year and 1,199.04 1,152.80 baht/person/year, respectively. The cumulative health value of people aged 25-50 years living in Chiang Mai in the 20-year period for COVID -19 and diseases due to air pollution problems are 11,002.81 - 12,243.47 million baht and 12,734.51 -13,527.55 million baht, respectively.