กลุ่มนโยบายสาธารณะและกฎหมาย>อ-การคิดลดเงินและผลลัพธ์ด้านสุขภาพจากโรคโควิด-19 และมลพิษทางอากาศในจังหวัดเชียงใหม่-อัญชลี เพิ่มสุวรรณ และคณะ
อ-การคิดลดเงินและผลลัพธ์ด้านสุขภาพจากโรคโควิด-19 และมลพิษทางอากาศในจังหวัดเชียงใหม่-อัญชลี เพิ่มสุวรรณ และคณะ
ผู้วิจัย : รศ.ดร.ภญ. อัญชลี เพิ่มสุวรรณ และคณะ   โพสต์ เมื่อ 06 พฤษภาคม 2022

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินอัตราลดของเงินและผลลัพท์ทางสุขภาพสําหรับการประเมินทางเศรษฐศาสตร์รวมถึงเปรียบเทียบอัตราลดของเงินและผลลัพธ์ทางสุขภาพที่เกิดขึ้นจากโรคโควิด-19 และโรคทางเดินหายใจที่เกิดจากมลพิษทางอากาศ นอกจากนี้ยังได้ทําการประเมินมูลค่าความเต็มใจจ่ายของประชาชนเพื่อหลีกเล่ียงความเสี่ยงจากโรคโควิด-19 และโรคทางเดินหายใจจากมลพิษทางอากาศ เพื่อนําไปใช้ในการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจบางส่วนที่เกิดจากโรคโควิด-19 และมลพิษทางอากาศ

การศึกษาในครั้งนี้ใช้วิธีการวัดอัตราลดทางตรงโดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างเดือนเมษายน - กรกฎาคม พ.ศ. 2564 จํานวน 1,202 ราย โดยแต่ละรายตอบคําถามจํานวน 2 ชุด ได้แก่ 1) ชุดคําถามสถานการณ์เกี่ยวกับเงิน จํานวน 1,202 ชุด และ 2) ชุดคําถามสถานการณ์เกี่ยวกับสุขภาพแบ่งเป็นกลุ่มที่ตอบคําถามในกรณีของการเจ็บป่วยจากโรคโควิด-19 และโรคระบบทางเดินหายใจจากมลพิษทางอากาศ จํานวน 602 และ 600 ชุด ตามลําดับ และการประเมินความเต็มใจจ่ายจากวิธีการ Contingent Valuation Method (CVM)