Khonthai 4.0 Academy>ร-ทำความเข้าใจศักยภาพในการแข่งขันของ SMEs ในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล ผ่านการชี้วัดทักษะด้าน ดิจิทัล และการพัฒนา SME digitization index (ระยะที่ 1)-รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น
ร-ทำความเข้าใจศักยภาพในการแข่งขันของ SMEs ในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล ผ่านการชี้วัดทักษะด้าน ดิจิทัล และการพัฒนา SME digitization index (ระยะที่ 1)-รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น
ผู้วิจัย : ผศ.ดร.รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น และคณะ   โพสต์ เมื่อ 11 พฤษภาคม 2022

การชี้วัดระดับทักษะความรู้ด้านดิจิทัล (digital literacy) เป็นตัวแปรสำคัญที่นักวิชาการ และผู้วางนโยบายต้องการพัฒนาเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานในการวัดทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตและการประกอบธุรกิจในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล โครงการวิจัยนี้นำเสนอเครื่องมือสำหรับการวัด SME digital literacy ซึ่งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบย่อยได้แก่ 1) cognitive domain 2) soft skill domain 3) digital skill domain 4) digital business strategy domain และ 5) cybersecurity and data protection domain

นอกจากนี้การเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัล (digital transformation) ยังเป็นอีกปัจจัยที่สำคัญเพื่อบ่งชี้ถึงความพร้อมของผู้ประกอบธุรกิจในระบบเศรษฐกิจดิจิทัลว่าจะสามารถปรับเปลี่ยนลักษณะการประกอบธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ดังนั้นโครงการวิจัยนี้จึงมีการพัฒนาดัชนี SME digital transformation index ซึ่งประกอบด้วย 7 มิติย่อยได้แก่ 1) intensity of internet usage in business 2) intensity of digital device usage 3) intensity of digital application usage 4) intensity of digital channel 5) intensity of digital business strategy 6) intensity of data analytic และ 7) intensity of creating organizational structure for innovation

ภายหลังการสำรวจผู้ประกอบธุรกิจรายย่อย (คนทำงานน้อยกว่า 10 คน) และผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็ก (คนทำงาน 11-100 คน) จำนวน 2,014 กลุ่มตัวอย่าง พบว่าร้อยละ 40 เป็นผู้ประกอบธุรกิจที่มีระดับทักษะความรู้ด้านดิจิทัลต่ำ โดยกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจที่มีทักษะพื้นฐานด้านดิจิทัลสูง จะเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระใหม่ และเจ้าของกิจการจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็กที่ประกอบธุรกิจด้านบริการอาหารและเครื่องดื่ม และบริการค้าปลีกและ/หรือค้าส่ง ซึ่งการมีระดับทักษะด้านดิจิทัลที่สูงจะส่งผลบวกอย่างมีนัยสำคัญต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

อย่างไรก็ตามผู้ประกอบธุรกิจที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเฉพาะการใช้อินเทอร์เน็ตในธุรกรรมต่าง ๆ แต่ยังไม่สามารถใช้กลยุทธ์ดิจิทัลแบบบูรณาการได้จะมีรายได้ไม่เกิน 300,000 บาทต่อปี ระดับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่สูงในทุกมิติเท่านั้นที่จะทำให้ธุรกิจมีรายได้สูง มีการเติบโตที่สูงกว่าคู่แข่ง มีอัตราการทำกำไรที่สูงกว่าคู่แข่ง และมีเป้าหมายการเติบโตที่สูงมากกว่า 2 เท่าในอีก 5 ปีข้างหน้า นอกจากนี้ผู้ประกอบธุรกิจที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสูงอยู่แล้วนั้น ยังมีความพยายามในการหาแนวทางประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มเติมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เพื่อให้ธุรกิจได้รับประโยชน์จากวิกฤติมากที่สุด


The measurement of digital literacy is an important factor that most academics and policy makers attempt to develop a standard toolkit that appropriately assesses the capability of an individual or an enterprise in surviving successfully in the digital economy. This research project proposes that SME digital literacy should be measured by 5 dimensions, namely 1) Cognitive domain 2) Soft skill domain 3) Digital skill domain 4) Digital business strategy domain and 5) Cybersecurity and data protection domain

Digital transformation is also another crucial topic used for the evaluation of the enterprise’s competitiveness in the digital economy. Digital transformation is often measured by the extent of digitalization that enterprises implement in its business process. Therefore, this research project develops SME digital transformation index that includes 7 dimensions, namely 1) Intensity of internet usage in business 2) Intensity of digital device usage 3) Intensity of digital application usage 4) Intensity of digital channel 5) Intensity of digital business strategy 6) Intensity of data analytic and 7) Intensity of creating organizational structure for innovation

From the survey of 2,014 enterprises in both micro enterprises (less than 10 working staffs) and small enterprises (11-100 working staffs), it is found that around 40 per cent of the sample is digitally illiterate. Those that are digitally fluent are mostly gig workers with the entrepreneurs graduating at or above the bachelor’s degree. Small enterprises in the food/beverage and retail/wholesale sector also appear to significantly possess high level of digital literacy which are significantly related with high degrees of digital transformation.

However, enterprises that digitalize only in the aspect of using internet for most business transactions is not associated with a holistic digital transformation. This has led them to have revenues of as low as 300,000 baht per year. Digitalization in all 7 dimensions is necessary to create high revenues with higher growth rate and better profit margin relative to peers. The growth target of more than two times the current level is significantly found only in enterprises with high digitalization. These enterprises also appear to have greater use of digital technology during the COVID-19 pandemic crisis to significantly benefit from the crisis.