EN/TH
EN/TH
เอกสารวิจัย>จ-[เอกสารสรุปเชิงนโยบาย] การพัฒนาศักยภาพและเอกลักษณ์แรงงานอาชีวศึกษาไทยใน 3 อุตสาหกรรมหลัก: การวิเคราะห์ ผ่านแผนที่เส้นทางการก้าวเข้าสู่แรงงานอาชีวศึกษาไทย ภายใต้แนวคิดความปกติใหม่-จุลนี เทียนไทย และคณะ
จ-[เอกสารสรุปเชิงนโยบาย] การพัฒนาศักยภาพและเอกลักษณ์แรงงานอาชีวศึกษาไทยใน 3 อุตสาหกรรมหลัก: การวิเคราะห์ ผ่านแผนที่เส้นทางการก้าวเข้าสู่แรงงานอาชีวศึกษาไทย ภายใต้แนวคิดความปกติใหม่-จุลนี เทียนไทย และคณะ
ผู้วิจัย : รศ.ดร.จุลนี เทียนไทย และ ดร.กุลกนิษฐ์ สุธรรมชัย   โพสต์ เมื่อ 01 มิถุนายน 2022
จำนวนผู้เข้าชม 140 ครั้ง, จำนวนดาวน์โหลด 1 ครั้ง

เอกสารสรุปเชิงนโยบายนี้เป็นการนำผลการวิจัยที่ได้รับจากโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพและเอกลักษณ์แรงงานอาชีวศึกษาไทยใน 3 อุตสาหกรรมหลัก: การวิเคราะห์ผ่านแผนที่เส้นทางการก้าวเข้าสู่แรงงานอาชีวศึกษาไทย ภายใต้แนวคิดความปกติใหม่” ที่ได้เสนอต่อแผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม แผนงานคนไทย 4.0 สนับสนุนโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มาวิเคราะห์และสรุปเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนั้น เอกสารนี้จึงได้ตัดเนื้อหารายละเอียดและเนื้อหาทางเทคนิคออกไปเพื่อตอบโจทย์เฉพาะของเอกสารนี้ที่ว่าด้วยข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเป็นหลักเท่านั้น สำหรับเนื้อหางานวิจัยและผลการศึกษาโดยละเอียดสามารถอ่านได้ในรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์