EN/TH
EN/TH
กลุ่มส่องโลกปริทรรศน์>ก-บทบาทของรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเกาหลีในการพัฒนาเคพอป-กมล บุษบรรณ์
ก-บทบาทของรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเกาหลีในการพัฒนาเคพอป-กมล บุษบรรณ์
ผู้วิจัย : ผศ.ดร. กมล บุษบรรณ์   โพสต์ เมื่อ 27 กรกฎาคม 2022
จำนวนผู้เข้าชม 587 ครั้ง, จำนวนดาวน์โหลด 88 ครั้ง

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์นโยบายเคพอปของรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีแต่ละ ช่วงเวลา ถึงความพยายามและบทบาทด้านนโยบายของรัฐท่ามกลางหลายปัจจัยความสำเร็จของเคพอป

รัฐบาลของประธานาธิบดี คิม แดจุง จัดระเบียบกฎหมาย ระบบ และ องค์กรใหม่ รวมถึงข้อบังคับพื้นฐานเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านวัฒนธรรม ฯลฯ ก่อตั้งหน่วยงานส่งเสริมวัฒนธรรม สร้างโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ การจัดสรรงบประมาณเพิ่ม และ จัดตั้งสถาบันจำนวนมากเพื่อวางรากฐานในการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านวัฒนธรรมให้เติบโตอย่างจริงจัง ถัดมารัฐบาลของประธานาธิบดี โน มู-ฮย็อน กำหนดและส่งเสริมนโยบายสนับสนุนแต่ละภาคส่วนอย่างลึกซึ้ง โดยมุ่งเน้นอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเป็นงานหลักและตั้งมูลนิธิแลกเปลี่ยนอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเอเชียมารับผิดชอบในการพัฒนากระแสเกาหลี(ฮัน-รยู) โดยมุ่งให้ความร่วมมือเชิงนโยบายกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างเครือข่ายในการสนับสนุนฮัน-รยู ต่อมา รัฐบาลประธานาธิบดี อี มย็อง-บัก ดำเนินนโยบายเคพอปอย่างจริงจัง เช่น การสนับสนุนและจัดกิจกรรมเคพอปหลายโครงการผ่านการแข่งขัน และการมุ่งสนับสนุนเนื้อหาของฮัน-รยูให้เป็นเลิศ นำไปสู่กระแสชื่นชอบเคพอปทั้งในและต่างประเทศและเกิดการพัฒนาการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีในต่างประเทศได้ถูกเผยแพร่อย่างมาก ต่อมารัฐบาล ประธานาธิบดี พัค กึน-ฮเย ขอบเขตของฮัน-รยู ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เคพอปแต่ขยายไปสู่ทุกด้านของสังคม เช่น อาหารเกาหลี การศึกษาเกาหลี วงการกีฬาของเกาหลี และได้ดำเนินการผ่านความร่วมมือจากหลากหลายสาขาเพื่อก้าวกระโดดสู่กระแสเกาหลีครั้งใหม่ รัฐบาลในปัจจุบัน ประธานาธิบดี มุน แจอิน เสริมความแข็งแกร่งและขยายการสนับสนุนการพัฒนาฮัน-รยูอย่างเป็นระบบ โดยเสริมความเชื่อมโยงระหว่าง ฮัน-รยู และอุตสาหกรรมของประเทศ ในขณะที่นโยบายฮัน-รยูก่อนหน้านี้ มุ่งเน้นการแพร่กระจายและส่งออกฮัน-รยู ไว้เพียงในภูมิภาคเอเชียเป็นหลัก แต่รัฐบาล ประธานาธิบดี มุน แจอิน เน้นการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม แบบสองทางมากกว่าที่จะเผยแพร่ฮัน-รยู ฝ่ายเดียวผ่าน 'นโยบายมุ่งใต้ใหม่(New Southern Policy)' โดยได้เน้นส่งออกความหลากหลายของ ฮัน-รยู และขยายตลาดผู้บริโภคด้วยการมุ่งเน้นสร้างฮัน-รยู ร่วมกันกับภูมิภาคอื่นให้ดียิ่งขึ้นเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของชาติ

สาธารณรัฐเกาหลีเติบโตเป็นมหาอำนาจทางวัฒนธรรมผลมาจากวิสัยทัศน์ เป้าหมาย การกำหนดนโยบายและการสนับสนุนอย่างแข็งขันของรัฐบาล การดำเนินนโยบายต่อภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสร้างระบบ ธรรมาภิบาลต่อการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค และกำลังเป็นต้นแบบของการเติบโตทางวัฒนธรรมสำหรับประเทศกำลังพัฒนาควบคู่ไปกับการที่ สาธารณรัฐเกาหลีเป็นประเทศต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมาก นับตั้งแต่ ค.ศ. 1970 เป็นต้นมา