EN/TH
EN/TH
วิจัยการท่องเที่ยว>‘รวมศูนย์อำนาจแบบแยกส่วน’ กับการสร้างปัญหาให้กับ ‘ท่องเที่ยวท้องถิ่น’ กรณีศึกษา เชียงแสน-เชียงของ
‘รวมศูนย์อำนาจแบบแยกส่วน’ กับการสร้างปัญหาให้กับ ‘ท่องเที่ยวท้องถิ่น’ กรณีศึกษา เชียงแสน-เชียงของ
ผู้วิจัย : ดร.ณัฐกร วิทิตานนท์   โพสต์ เมื่อ 23 สิงหาคม 2022
จำนวนผู้เข้าชม 154 ครั้ง, จำนวนดาวน์โหลด 0 ครั้ง

จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่มีทำเลตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ของระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงซึ่งมีความร่วมมือในมิติต่างๆ กับประเทศเพื่อนบ้านเป็นเวลาช้านาน โดยมีเมืองชายแดนที่มีศักยภาพรองรับการพัฒนาในระดับสูง ไม่ว่าจะเป็นอำเภอแม่สาย อำเภอเชียงแสน และอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายยังมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ซึ่งถือเป็นจุดเด่นอีกประการหนึ่งในแง่การท่องเที่ยว แต่ก็พบว่า เมืองชายแดนที่มีศักยภาพรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวนั้น 'ท้องถิ่น' กลับไม่สามารถผลักดันศักยภาพพื้นที่ของตนเองได้อย่างที่ควร

อย่างไรก็ตาม จากงานวิจัยเรื่อง 'ความพร้อมของภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ชายแดน กรณีศึกษาอำเภอเชียงแสน และอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย' โดย ณัฐกร วิทิตานนท์ เสนอต่อแผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.) ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), สิงหาคม 2556 ที่ได้ทำการศึกษาความพร้อมในเชิงโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรภาครัฐโดยรวมและบทบาทในการพัฒนาการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 5 แห่ง ในพื้นที่อำเภอเชียงแสน และอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย พบข้อค้นพบที่น่าสนใจซึ่งอ่านบทความนี้เพิ่มเติมที่  https://plus.thairath.co.th/topic/spark/101985