EN/TH
EN/TH
บทความหนังสือพิมพ์>ม-Policy Brief มหาวิทยาลัยจะขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0 ได้แค่ไหน-มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
ม-Policy Brief มหาวิทยาลัยจะขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0 ได้แค่ไหน-มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
ผู้วิจัย : ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด   โพสต์ เมื่อ 20 มกราคม 2023
จำนวนผู้เข้าชม 256 ครั้ง, จำนวนดาวน์โหลด 52 ครั้ง

ความท้าทายอันยิ่งใหญ่ของประเทศไทยก็คือ การก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางคือยกระดับรายได้ต่อหัวของคนไทยให้เท่าเทียมกับประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งรัฐบาลไทยก็ได้ตั้งความหวังไว้ว่าจะสามารถขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เป้าหมายของประเทศ 4.0 ซึ่งจะเป็นประเทศที่นอกจากจะพัฒนาแล้วยังจะเป็นประเทศที่ดำรงอยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้และนวัตกรรม ไม่ได้อาศัยแต่เพียงทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางวัฒนธรรมจากบรรพบุรุษ และแรงงานไร้ทักษะ ดังนั้น การลงทุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ตลอดจนการสร้างทักษะวิจัยและนวัตกรรมจึงเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้ความคาดหมายสัมฤทธิ์ผลได้ในอนาคต

ในปัจจุบัน เป็นที่ทราบกันดีว่าจำนวนและคุณภาพของบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมไม่เพียงพอและไม่ตรงต่อความต้องการของภาคผลิต บริการชุมชน และสังคมของประเทศ ประเทศไทยจึงได้วางเป้าหมายว่าจะต้องเพิ่มสัดส่วนของบุคลากรด้านวิจัยและพัฒนาที่ทำงานวิจัยเทียบเท่าเต็มเวลาต่อประชากรจาก 25 คนต่อประชากร 10,000 คน ในปัจจุบันเป็น 30 คนต่อประชากร 10,000 คนภายใน 5 ปีข้างหน้า (ปี2570)