กลุ่มส่องโลกปริทรรศน์>จ- ความเชื่อในสังคมไทยกับวิทยาศาสตร์ : พันธมิตร ปรปักษ์ หรืออยู่ร่วมกันแบบแตกต่าง-เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์