วิจัยการท่องเที่ยว>ม- นโยบายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเมืองท่องเที่ยว (ตอนที่ 1)-มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด