บทความทางวิชาการประเด็นอื่นที่น่าสนใจ>ส- การสำรวจความพึงพอใจในชีวิตคนไทย-สำนักงานสถิติแห่งชาติ