กลุ่มส่องโลกปริทรรศน์>อ- ก้าวข้ามกับดักความเชื่อคู่ตรงข้ามในสังคม-อานันท์ กาญจนพันธุ์
อ- ก้าวข้ามกับดักความเชื่อคู่ตรงข้ามในสังคม-อานันท์ กาญจนพันธุ์
โพสต์ เมื่อ 31 มีนาคม 2021

บทความของ ศ.ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์ อาจารย์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เริ่มด้วยการปูพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง “ความเชื่อ” เบื้องต้นก่อน เพราะ บางคนมักจะเชื่อจากการถูกปลูกฝัง และตอกย้ำเป็นกระบวนการเรียนรู้ในชีวิตประจำวัน จนกลายมา เป็นสิ่งที่เราเชื่อกันไปตามประเพณีแล้ว

แต่ในทางวิชาการ โดยเฉพาะด้านมานุษยวิทยา หากนำความเข้า ใจความเชื่อต่าง ๆ มาคลี่ออกดูก็จะพบว่ามีที่มาที่ไปของการสนใจศึกษาและถกเถียงกันเกี่ยวกับความเชื่อที่ แตกต่างกันอย่างมากตั้งนานมาแล้ว นอกจากนี้ บทความยังได้กล่าวถึงความเชื่อของผู้คนในสังคมไทย รวมถึงการนำความเชื่อมาใช้เป็นกลยุทธ์ต่อสู้กับปัญหาในความสัมพันธ์เชิงอำนาจทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคม ซึ่งวิธีการในการต่อสู้ทางความคิดของผู้คนทั้งในสังคมไทย และเช่นเดียวกับสังคมอื่น ๆ โดยเฉพาะในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ที่นับวันจะยิ่ง ซับซ้อนมากขึ้น