วิจัยการท่องเที่ยว>ม- ทำเหมือง (ข้อมูล) เพื่อบริการลูกค้าให้เข้าเป้า (1)-มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด