บทความหนังสือพิมพ์ของ อาจารย์ มิ่งสรรพ์>ม- รัก น่านนาน ๆ-มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด