EN/TH
EN/TH
กลุ่มความเชื่อและคุณธรรมศึกษา>สร้างผู้ประกอบการยุคใหม่ในท้องถิ่น เพื่อลดการอพยพเข้าเมือง
สร้างผู้ประกอบการยุคใหม่ในท้องถิ่น เพื่อลดการอพยพเข้าเมือง
โพสต์ เมื่อ 13 เมษายน 2021
จำนวนผู้เข้าชม 243 ครั้ง, จำนวนดาวน์โหลด 0 ครั้ง

การอัพเกรดสมรรถนะให้กับเยาวชนบนพื้นที่สูง มีเป้าหมายเพื่อให้เยาวชนเป็นผู้ประกอบการในท้องถิ่น ที่ไม่ต้องเข้าไปทำงานในกรุงเทพฯ หรือในเมือง และสร้างวิธีคิดใหม่ว่าการเกษตรยุคใหม่ที่ไม่ใช่แค่การผลิตหรือเกี่ยวกับพืชเท่านั้น รวมถึงการตลาดที่ไม่ใช่แค่ตลาดในพื้นที่ อาจรวมถึงตลาดออนไลน์

ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้เกิดเยาวชนที่รักหวงแหนบ้านเกิด เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ในท้องถิ่น และมีจิตอาสาในการให้บริการสังคม เพื่อให้กลายมาเป็นแกนนำที่มีจิตอาสาร่วมกันพัฒนาชุมชนในอนาคต และลดการอพยพเข้าเมืองของคนรุ่นใหม่


ข้อค้นพบจากการสำรวจคุณลักษณะของเยาวชน พบว่า ร้อยละ 47.10 ของเยาวชนที่ตอบแบบสอบถาม ครัวเรือนมีอาชีพการเกษตร แต่มีเยาวชนเพียงร้อยละ 1 เท่านั้น ที่สนใจประกอบอาชีพเกษตรในอนาคต อย่างไรก็ตามพบว่าเยาวชนร้อยละ 59.71 ของเยาวชนที่ตอบแบบสอบถาม สนใจทำอาชีพการเกษตรเพื่อเป็นรายได้เสริม เช่น เพาะลูกกบ/ลูกปลาดุก เลี้ยงปลาดุก ฯลฯ นอกจากนี้ พบว่า เยาวชนมีทักษะพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งในเรื่องการติดต่อสื่อสาร และการซื้อขายออนไลน์ เช่น เยาวชนร้อยละ 72.10 มี Line ID และร้อยละ 92.42 มี Face book รวมทั้งร้อยละ 58.14 สนใจการซื้อขายผ่านออนไลน์ และร้อยละ 59.19 เคยมีประสบการณ์ซื้อ-ขายออนไลน์

แนวทางการยกระดับสมรรถนะของเยาวชนบนพื้นที่สูง ดำเนินงานผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

1. แนวทางการยกระดับสมรรถนะเชิงดิจิทัล: จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะและสมรรถนะที่เป็นความรู้ ความสามารถ เชี่ยวชาญ เข้าใจใช้และพัฒนาสื่อดิจิทัล (สืบค้นและใช้งาน สร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นเอกลักษณ์) รวมถึงการสื่อสารและประสานงาน

2. แนวทางการยกระดับสมรรถนะเศรษฐกิจแบบใหม่ในยุคโลกาภิวัตน์: จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะและสมรรถนะที่เป็นการวิเคราะห์และสังเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจภายนอกให้สามารถเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจชุมชน

3. แนวทางการยกระดับสมรรถนะเชิงสังคม/วัฒนธรรมไทย: จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะและสมรรถนะที่นำมาสู่การรักถิ่นฐาน รักบ้านเกิด(อยู่บ้าน) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนที่เป็นทุนสังคม (Social capital) ในการขับเคลื่อนสังคมร่วมกัน และเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน

4. แนวทางการยกระดับสมรรถนะเชิงจิตสาธารณะ: จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะและสมรรถนะที่กระตุ้นและสร้างจิตสำนึกในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ช่วยเหลือชุมชนและ/สังคม และรู้จักแบ่งปัน