EN/TH
EN/TH
กลุ่มขับเคลื่อน>ตำนานดาวลูกไก่
ตำนานดาวลูกไก่
ชุดความรู้หนังสือนิทานเสียงสำหรับเด็กระดับปฐมวัยและเด็กประถมศึกษาตอนต้น
ผู้จัดทำ
: นางสาวธิตินัดดา จินาจันทร์

วัตถุประสงค์:

คัดเลือกนิทานพื้นบ้านล้านนาจำนวน 5 เรื่อง เพื่อจัดทำเป็นหนังสือนิทานเสียง (Talking book) ที่เหมาะสมกับเด็กระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาตอนต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดียสำหรับเด็ก ซึ่งเป็นหนึ่งในการศึกษาเชิงหรรษา (Edutainment) ที่จะทำให้เด็กได้เรียนรู้ไปพร้อมกับได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน ตลอดจนได้เรียนรู้คุณธรรมที่ดีอันจะเป็นพื้นฐานความคิด จิตใจที่ดีของวัยเด็กและเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต

เรื่องย่อ:

ตายายสองผัวเมียอาศัยอยู่บริเวณชายป่า เลี้ยงแม่ไก่ไว้ 1 ตัว ตายายรักแม่ไก่ ให้ข้าวให้อาหารแม่ไก่ทุกวัน จนกระทั่งแม่ไก่ออกไข่ ฟักออกมาเป็นลูกไก่ 7 ตัว แม่ไก่สอนลูกไก่ให้รู้จักบุญคุณของตายายที่เลี้ยงดูตนและลูกๆ วันหนึ่งมีพระธุดงค์มาปักกลดอยู่ไม่ไกล ตายายปรารถนาจะถวายภัตตาหาร แต่ด้วยความยากจน ไม่มีอาหารไปถวาย จึงตัดสินใจฆ่าแม่ไก่ทำอาหารไปถวายพระ แม่ไก่ได้ยินเรื่องที่ตนจะถูกฆ่า แม้จะเสียใจที่จะต้องจากลูกทั้ง 7 ไป แต่ก็ด้วยความกตัญญูรู้คุณตายายจึงคิดจะตอบแทนบุญคุณของตายายด้วยการถูกฆ่าเป็นอาหาร แม่ไก่จึงเรียกลูกทั้ง 7 มาสั่งเสีย หลังจากที่แม่ไก่ถูกฆ่า ลูกไก่ทั้ง 7 ต่างโศกเศร้า ด้วยความรักและคิดถึงแม่ จึงกระโดดเข้ากองไฟตายตามแม่ไก่ไป ด้วยความกตัญญูของแม่ไก่และความรักแม่ของลูกไก่ จึงทำให้เทวดารับเอาวิญญาณของลูกไก่ไปอยู่บนฟ้า เกิดใหม่เป็นดาวลูกไก่ กระจุกตัวอยู่ด้วยกันบนฟากฟ้า
ส่งเสริมคุณธรรม: ความกตัญญูกตเวที ความรักที่มีต่อบิดามารดา