ดัชนีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวระดับจังหวัด พ.ศ. 2560

(ร่าง) นโยบายด้านภาษีที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว”
11/06/2019
การเรียนรู้ไม่ได้จบแค่ในห้องเรียนแต่ต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต
18/06/2019

ดัชนีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวระดับจังหวัด พ.ศ. 2560

ดัชนีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวระดับจังหวัด พ.ศ. 2560

การท่องเที่ยวไทยกำลังเป็นเศรษฐกิจขาขึ้น ในปี 2561 ที่ผ่านมาประเทศไทยมีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า 2.01 ล้านล้านบาทสูงเป็นลำดับที่ 4 ของโลก มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยกว่า 38.27 ล้านคน และมีจำนวนนักท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทยกว่า 164.24 ล้านคนครั้ง สร้างรายได้ 1.07 ล้านล้านบาท รวมรายได้จากการท่องเที่ยวมีมูลค่ากว่า 3,08 ล้านบาท (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2562 )

คราวนี้ลองมาดูดัชนีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวระดับจังหวัดซึ่งมูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ (PPSI) จัดทำขึ้น แยกเป็นความพร้อมด้านอุปสงค์ (Demand) เรียกว่าดัชนีผู้มาเยือน ซึ่งวัดขนาดเศรษฐกิจท่องเที่ยว เสถียรภาพของการท่องเที่ยวและแนวโน้มตลาดท่องเที่ยว และความพร้อม ด้านการรองรับ (Supply) เรียกว่าดัชนีเจ้าบ้าน ซึ่งวัดความพร้อมการรองรับในเกือบทุกด้านล้อตามดัชนี
TTCI (The Travel & Tourism Competitiveness Index) ซึ่งจัดทำโดยสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum : WEF) โดยดัชนีนี้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นผู้สนับสนุน

โดย : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

05-ดัชนีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวระดับจังหวัด พ.ศ. 2560 (137.1 KiB, 317 downloads)