EN/TH
EN/TH
เกี่ยวกับเรา>แผนงานคนไทย 4.0>เป้าหมายแผนงาน
เป้าหมายแผนงาน

เกิดกระแสสังคม 4.0 ที่ยึดมั่นในความดีที่ผลักดันให้เกิดคนไทย 4.0 ที่เก่ง คิดเป็น ทำเป็น มีคุณธรรมครบ 5 ประการ คือ พอเพียง มีวินัย สุจริต มีจิตสาธารณะ และมีความรับผิดชอบ ที่สามารถเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 สู่สังคมที่มีความสุขและความยั่งยืน ซึ่งเป็นผลจากนวัตกรรมวิจัย นวัตกรรมนโยบายสาธารณะและการบริหารจัดการ นวัตกรรมเพื่อสังคม นวัตกรรมการเรียนการสอนจากแผนงานคนไทย 4.0

ทั้งนี้ ทิศทางการพัฒนาคนไทย 4.0 ให้มีความอยู่ดีมีสุขที่แท้จริงของประชาชน และสังคม ต้องพิจารณาจากหลายองค์ประกอบ ไม่ใช่องค์ประกอบทางเศรษฐกิจเพียงด้านเดียว ดังนั้น เพื่อให้เกิดกรอบการวิจัยและนวัตกรรมในการพัฒนาคนในประเทศให้มีความอยู่ดีมีสุขที่แท้จริงของประชาชน และสังคม ต้องพิจารณาจากดัชนีตัวชี้วัดระดับนานาชาติ ภายใน 3 ปี ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ 20 ปี

ตัวชี้วัด

1. จำนวนผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการที่สร้างพลังบวกในสังคมไม่ต่ำกว่า 60 รายการใน 3 ปี

2. จำนวนผู้ติดตามผลงานวิจัยผ่านเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ไม่ต่ำกว่า 300,000 คน ใน 3 ปี

3. จำนวนนักวิจัยรุ่นใหม่ไม่ต่ำกว่า 40 คนใน 3 ปี

4. จำนวนผู้ร่วมขับเคลื่อนในโซเชียลมีเดียที่เป็นพลังบวกไม่ต่ำกว่า 70,000 คน ใน 3 ปี

5. จำนวนคนไทยมีส่วนร่วมในกิจกรรมจิตอาสาไม่ต่ำกว่า 4,000 คน ใน 3 ปี และในจำนวนนี้มีจำนวนเยาวชนไทยที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมจิตอาสาหรือกิจกรรมแกนนาเยาวชนไม่ต่ำกว่า 2,000 คน ใน 3 ปี

6. จำนวนข้อเสนอนโยบายสาธารณะไม่ต่ำกว่า 15 รายการ และที่ถูกผลักดันเข้าสู่กระบวนการสร้างนโยบายสาธารณะที่ดี ไม่ต่ำกว่า 5 นโยบายใน 3 ปี

7. จำนวนโมเดลต้นแบบของการศึกษา 4.0 สำหรับผู้เรียนก่อนวัยเรียน และหรือวัยประถม และหรือวัยมัธยม และหรืออุดมศึกษา รวม 9 โมเดลใน 3 ปี

8. จำนวนผลิตภัณฑ์/ Application/ Platform/ โมเดลต้นแบบสำหรับกิจกรรมจิตอาสาและผู้ด้อยโอกาส จำนวน 9 รายการใน 3 ปี

9. เกิด Media Value รวมไม่ต่ำกว่า 53 ล้านบาท ใน 3 ปี

ผลกระทบ

1) ผลงานวิจัยได้กลายเป็นแนวทางที่ใช้ในการเรียนการสอนซึ่งสร้างความตื่นรู้ในระบบการศึกษาไทย

2) เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในสังคม สร้างความสัมฤทธิ์ผลด้านธรรมาภิบาล จากการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ มาตรการ ตลอดจน การปฏิรูปกลไกบริหารจัดการของรัฐ

3) เกิดกระแสสังคมที่สนับสนุนจิตสาธารณะ ความโปร่งใส และธรรมาภิบาลในสังคมไทย

4) Key drivers ในภาคราชการนำผลวิจัยไปใช้เพื่อเตรียมพร้อมให้ประเทศไทย 4.0 ก้าวข้ามความยากจนและความไม่เสมอภาคสู่สังคมอยู่ดีมีสุขและยั่งยืน พร้อมรับสถานการณ์ที่ผันผวนอันเกิดจากปัจจัยภายนอก

5) สถานภาพของประเทศไทยกับนานาประเทศในด้านความสุขและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดีขึ้น

5.1) Human Development Index (HDI) ภายใน 3 ปี มีเป้าหมายเพิ่มลำดับ HDI ขึ้นเป็นลำดับที่ 73 คือ เพิ่มขึ้น 10 ลำดับ หรือมีค่าคะแนนขยับขึ้นอีก 0.02175 คะแนน เพื่อให้คะแนนรวมเพิ่มเป็น 0.90 คะแนน (เทียบเท่าสิงคโปร์) ใน 20 ปี ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ปัจจุบัน (พ.ศ. 2561) ประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 83 จาก 189 ประเทศ

5.2) World Happiness Report ภายใน 3 มีเป้าหมายให้ประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 43 เป็นอย่างน้อย ในปัจจุบัน (พ.ศ. 2561) ประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 46 จาก 156 ประเทศ

ผลลัพธ์

1) เกิดการบูรณาการผลงานวิจัยเข้าไปในการเรียนการสอน

2) เกิดการขยายตัวของเครือข่ายนักวิจัยที่เข้าเยี่ยมและรับรู้ข้อมูลจากเครือข่ายวิจัยคนไทย 4.0 ผ่านระบบการสื่อสารออนไลน์

3) เกิดกลไกทางสังคมและระบบ องค์กร และสื่อต่างๆ ที่สนับสนุนการสร้างจิตสาธารณะ ความโปร่งใส และธรรมาภิบาล

4) เกิดเวทีสาธารณะ สื่อโซเชียลมีเดียพลังบวก ซึ่งเป็นฐานในการสร้างสังคมอารยะระหว่างคนรุ่นใหม่และคนต่างรุ่น

5) เกิดกลไกทางสังคมและหรือกลไกของรัฐที่นาความรู้และนวัตกรรมจากงานวิจัยไปใช้สำหรับผู้ด้อยโอกาส

6) เกิดการนำผลงานวิจัยไปใช้นำร่องโดย Key drivers

ผลผลิต

1) เกิดชุดความรู้ นวัตกรรม และวิธีการจัดการตลอดจนนโยบายสาธารณะที่ดี ที่เผยแพร่เพื่อการเตรียมพร้อมให้คนไทยเป็นคนเก่ง คิดเป็น ทำเป็น มีคุณธรรม 5 ประการ ไม่ต่ำกว่า 60 รายการ ใน 3 ปี

2) เกิดนักวิจัยอนาคตศึกษา/ นโยบายสาธารณะไม่ต่ำกว่า 40 คน

3) เกิดโมเดลและชุมชนต้นแบบเพื่อเป็นแหล่งสร้างและจัดการความรู้เกี่ยวกับความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของประเทศไทย ทั้งยังเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ให้สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ และแนวทางสร้างพลเมืองดี จำนวน 9 รายการ ใน 3 ปี

4) เกิดข้อเสนอแนะด้านนโยบายสาธารณะที่ดีให้กับสังคม ไม่ต่ำกว่า 15 รายการ ใน 3 ปี

5) เกิดสื่อนโยบายสาธารณะที่ดีที่เผยแพร่ ไม่ต่ำกว่า 60 รายการ ใน 3 ปี และเวทีสาธารณะเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นโยบายสาธารณะที่ดี ระหว่างภาคีต่างๆ เช่น ภาคราชการ ภาคเอกชน จำนวน 5 ครั้ง และสัมมนาออนไลน์ จำนวน 16 ครั้งใน 3 ปี

6) เกิดโมเดลต้นแบบการศึกษา 9 โมเดลใน 3 ปี