EN/TH
EN/TH
กลุ่มการศึกษา>กลุ่มการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต
กลุ่มการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต

กลุ่มการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต จะรับประเด็นจากกลุ่มอนาคต ศึกษา (กลุ่มที่ 1) เพื่อเตรียมความพร้อมให้คนไทยก้าวสู่การเป็นคนไทย 4.0 ที่รู้เท่าทันโลก คิดเป็น ทำเป็น และมีจิตอาสา โดยในปีที่ 1 ระหว่างที่ยังรอประเด็นจากกลุ่มอนาคตศึกษา (กลุ่มที่ 1) และกลุ่มนโยบายสาธารณะและกฎหมาย (กลุ่มที่ 2) จะศึกษาและจะจัดการความรู้เรื่องนโยบายการศึกษา และนวัตกรรมการศึกษา เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประเด็นการสร้างระบบการศึกษา เพื่อคนไทย 4.0 ในปีถัดไป