เกี่ยวกับเรา>โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างการบริหาร (Management Structure)

ทิศทางนโยบายและแผนการขับเคลื่อนผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (Implementation structure) สรุปได้ดังนี้

1) ทิศทางด้านการวิจัย เป็นการบูรณาการอนาคตศาสตร์ และวิธีวิจัยด้านอนาคตศาสตร์เข้าไปในการวิจัยนโยบาย สาธารณะ

2) มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อกำกับทิศทางของแผนงาน ประกอบไปด้วย ผู้มีความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์ในการบริหารจัดการและการวิจัย และจะกำกับการประเมินผลความก้าวหน้าทุก 3 – 6 เดือน

3) การจัดสรรทุนวิจัยจะใช้ระบบ Merit – based คือ การให้ทุนวิจัยจะขึ้นอยู่กับความสามารถและความเหมาะสม ของนักวิจัย โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นผู้พิจารณาในระดับโครงการ

4) การบริหารจัดการให้เกิดผลงานวิจัย เป็นหน้าที่ของหน่วยงานบริการบริการจัดการและส่งมอบผลลัพธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ODU) ซึ่งจะเป็นผู้บริหารจัดการตั้งแต่ประสานงานการประชุมกับผู้ทรงคุณวุฒิ การ พิจารณาข้อเสนอ การทำสัญญา การรับจ่ายเงินงบประมาณ โดยจะถูกประเมินผลทุก 3 เดือน ซึ่งจะ ต้องบริหาร ตามหลักธรรมาภิบาล คือมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความโปร่งใส มีความรับผิดชอบตรวจสอบได้

5) รูปแบบแนวทางการบริหารแผนงาน Spearhead

ประธานบริหารแผนงาน

(PC: Program Chair) ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด

– พัฒนาแผนงานวิจัยและนวัตกรรมให้เกิดผล

– ติดตามประเมินผล ODU

– สนับสนุนการขับเคลื่อนผลงานสู่การใช้ประโยชน์

คณะกรรมการอำนวยการแผนงาน

(PPC: Program Promoting Committee)

1) ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ที่ปรึกษากรรมการฯ

2) ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

3) รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศส

4) ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ

5) นายบรรยง พงษ์พานิช

6) ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

7) นางสุนันทา สมพงษ์

8) ผู้แทนหน่วยงานที่กำกับโครงการฯ

ผู้จัดการ ODU

นายจักรี เตจ๊ะวารี

• บริหาร ODU ตามการมอบหมายจาก PC และ PPC

• ติดตามผลการดำเนินการโครงการย่อย

• ประสานงานกับ PC และหน่วยงานทำวิจัย และนวัตกรรม

• เป็นผู้นำขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์

หน่วยบริหารจัดการและส่งมอบผลลัพธ์ (ODU: Outcome

Delivery Unit) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.)

• สนับสนุน ประสานงานกับ PC, PPC และหน่วยงานทำวิจัยและนวัตกรรม

• บริหารงบประมาณ บุคลากร โครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนา กำกับ ติดตาม ประเมินผล

• ขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่สาธารณะ

• จัดทำรายงาน ดำเนินการ และรายงานการเงินให้ วช.

หน่วยงานย่อยภายในองค์กร

คณะเศรษฐศาสตร์

ที่อยู่

239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์

+66-53-327590-1

โทรสาร

+66-53-327590-1

E-mail

project.khonthai4.0@gmail.com