ประชุมเสวนา หัวข้อ “ภาคเกษตรไทยในอนาคต…ครัวไฮเทคของโลกยุคใหม่?”

การเสวนาทางวิชาการ “ภาคเกษตรไทยในอนาคต…ครัวไฮเทคของโลกยุคใหม่?” สนับสนุนโดย แผนงานบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคมไทย คนไทย 4.0 วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น.  ณ ห้องประชุม 2 อาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีการบรรยายพิเศษ 3 เรื่อง ได้แก่

1. เกษตรไทยในยุคไอทีและเกษตรเอไอ โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. อนาคตภาคเกษตรไทย กับพืช GMO โดย รศ.ดร..เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. นโยบายภาคเกษตรสำหรับประเทศไทยในอนาคต โดย รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

 

กำหนดการเสวนาทางวิชาการ
“ภาคเกษตรไทยในอนาคต…ครัวไฮเทคของโลกยุคใหม่?”
สนับสนุนโดย
แผนงานบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคมไทย คนไทย 4.0

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 2 อาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำหนดการเสวนาทางวิชาการ ภาคเกษตรไทยในอนาคต…ครัวไฮเทคของโลกยุคใหม่? (328.7 KiB, 81 downloads)

13.00 – 13.15 น. ลงทะเบียน
13.15 – 13.30 น. แนะนำแผนงานคนไทย 4.0 โดย ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
13.30 – 14.15 น. นำเสนอ “เกษตรไทยในยุคไอทีและเกษตรเอไอ”

โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

14.15 – 15.00 น. นำเสนอ “อนาคตภาคเกษตรไทย กับพืช GMO

โดย รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์

อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

15.00 – 15.45 น. นำเสนอ “นโยบายภาคเกษตรสำหรับประเทศไทยในอนาคต

โดย รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร

นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

15.45 – 16.30 น. ร่วมพูดคุยและซักถามวิทยากร
16.30 น. ปิดการประชุม