วิทยากร : ศ.ดร.เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม

วิทยากร : รศ. ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร
18/08/2019
วิทยากร : รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์
18/08/2019

วิทยากร : ศ.ดร.เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม

วิทยากร : ศ.ดร.เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม

ศ.ดร.เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีและเอกด้านการเกษตรศาสตร์ จาก The University of Western Australia (UWA) เป็นผู้เชี่ยวชาญทางการเกษตร โดยเฉพาะพืชไร่อีกทั้งมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างสูงในด้านสรีรวิทยาเชิงนิเวศน์ ความหลากหลายทางพันธุกรรมข้าวและทางด้านสรีรวิทยาและธาตุอาหารของข้าว ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ดร.เบญจวรรณ มีผลงานตีพิมพ์ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติกว่า 300 เรื่อง เป็นผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความและประเมินต้นฉบับบทความวิจัยให้แก่วารสารที่มีชื่อเสียง รวมทั้งได้รับรางวัลนักวิจัยที่มีการนำผลงานไปอ้างอิงสูงสุด สาขาเกษตรทั้งในประเทศและนานาชาติ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญในสาขาพืชไร่ (ธาตุอาหารพืช) ในปี พ.ศ. 2557 ดร.เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม ได้เขียนงานวิจัยที่สำคัญชิ้นใหญ่ ชื่อว่า “อนาคตเกษตรกรรมไทย” ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากแผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ปัจจุบัน ดร.เบญจวรรณ ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ ประจำภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

Photo Credit : หอประวัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

กำหนดการ ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาทางวิชาการ “ภาคเกษตรไทยในอนาคต…ครัวไฮเทคของโลกยุคใหม่?”

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> คลิ๊ก <<<