อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่(Introduction to Big Data Analytics)

อบรมเชิงปฏิบัติ“แนวทางการสร้างและพัฒนาเครื่องมืองานวิจัย”
26/11/2019
บรรยายพิเศษ “Text and Data Mining และ Social Experiment” และ การนำเสนอความก้าวหน้าของการศึกษาวิจัยภายใต้แผนงานคนไทย 4.0
15/01/2020

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่(Introduction to Big Data Analytics)

อบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
(Introduction to Big Data Analytics)

ชุดโครงการบทบาทของบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ในการสร้างคนไทย 4.0
ภายใต้แผนงานบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม คนไทย4.0

วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุม Ibis 3 ชั้น 8 โรงแรม Ibis Style Hotel

Big Data 28Jan2020 PM (128.9 KiB, 43 downloads)
ตารางการอบรมเชิงปฎิบัติการ
12.30 – 13.00 น. ลงทะเบียน
13.00 – 13.30 น. แนะนำเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่(Big Data Technology)

•ที่มา คุณลักษณะของข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

•หน้าที่และทักษะที่จำเป็นของนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist)

•กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่

•ความแตกต่างระหว่าง Business Intelligence (BI) และ Big Data Analytics

13.30 – 14.00 การนำข้อมูลจากภายนอกเข้าสู่การวิเคราะห์ ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel

·                      การนำเข้าข้อมูลจากเว็บไซต์

·                     การดึงข้อมูลจากโซเซียลมีเดีย

14.00 – 14.15 พักรับประทานอาหารว่าง
14.15 – 15.20 น. การทำเหมืองข้อมูลด้วยโปรแกรม Orange Canvas 

·                     การดึงข้อมูลเข้าเพื่อการวิเคราะห์ และจัดการ

·                     การหาความสัมพันธ์ของข้อมูล (Association Rules)

15.20 – 16.00 น. การทำเหมืองข้อมูลด้วยโปรแกรม Orange Canvas (ต่อ)

·                     การจำแนกประเภทข้อมูล (Classification)

·                     การวิเคราะห์ข้อความ (Text Classification)

16.00 น. ปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

โดยวิทยากรจาก อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
• อ. วุฒิพล วรรณทรัพย์
• อ. ปองพล นิลพฤกษ์