การตัดสินใจในระยะท้ายของชีวิตกับสังคมไทย: บทเรียนจากประสบการณ์ของต่างประเทศ

เมืองหลังโรคระบาด
30/04/2020
ก้าวข้ามกับดักความเชื่อคู่ตรงข้ามในสังคม
27/05/2020

การตัดสินใจในระยะท้ายของชีวิตกับสังคมไทย: บทเรียนจากประสบการณ์ของต่างประเทศ

การตัดสินใจในระยะท้ายของชีวิตกับสังคมไทย : บทเรียนจากประสบการณ์ของต่างประเทศ

โดย รศ. ดร. นพพล วิทย์วรพงศ์
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาถึงรายละเอียดของนโยบายที่เกี่ยวข้องกับทางเลือกในการยุติชีวิตของผู้ป่วยระยะสุดท้ายในต่างประเทศ

2. เพื่อประเมินในเบื้องต้นถึงความเป็นไปได้ในการดำเนินนโยบายเกี่ยวข้องกับทางเลือกในการยุติชีวิตของผู้ป่วยระยะสุดท้ายในรูปแบบต่างๆ ในประเทศไทย

กรอบแนวคิด

1. กรอบการวิเคราะห์นโยบาย (Policy Analysis) ที่เสริมด้วยหลักการด้านกระบวนการนโยบายและการประเมินความเป็นไปได้ทางการเมือง (Political Feasibility)

วิธีการดำเนินการศึกษา

1. กระบวนการกรณีศึกษาแบบอ้างอิงข้อเท็จจริง (Positivist Case Study Approach) โดยจะมีการเลือกกรณีศึกษาหลากหลาย
– เก็บข้อมูลโดยการปริทัศน์วรรณกรรม
– งานวิจัยของประเทศไทยในฐานข้อมูล TCI
– งานวิจัยของต่างประเทศในฐานข้อมูล Google Scholar
– การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับประเทศเนเธอร์แลนด์และแคนาดา