โครงการ ประเทศไทยในอนาคต (Future Thailand)>น- คนเมือง 4.0 : อนาคตชีวิตเมืองในประเทศไทย โครงการย่อยที่ 8 - งานสังเกตการณ์และขับเคลื่อนเมือง-นิรมล เสรีสกุล
น- คนเมือง 4.0 : อนาคตชีวิตเมืองในประเทศไทย โครงการย่อยที่ 8 - งานสังเกตการณ์และขับเคลื่อนเมือง-นิรมล เสรีสกุล
ผู้วิจัย : ผศ.ดร.นิรมล เสรีสกุล และคณะ   โพสต์ เมื่อ 13 เมษายน 2021

ในการเปลี่ยนผ่านของโลก เข้าสู่ยุคแห่งเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารในปัจจุบัน ทําให้รูปแบบการใช้ชีวิตความรู้สึกนึกคิด ความคิดเห็นถูกถ่ายทอดและถูกจัดเก็บในพื้นที่ในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ในทางกลับกันสื่อสังคมออนไลน์นี้ยังช่วยให้เกิดปฎิสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมในบริบทเมืองและย่านได้ง่ายมากขึ้น การสังเกตการณ์และขับเคลื่อนเมือง (Urban Observatory and Engagement) ผ่านการมีส่วนร่วมจากสาธารณชนจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่ถูกนํามาใช้ในการเรียนรู้ศึกษา และใช้เป็นเครื่องเมืองในการขับเคลื่อนและสนับสนุนผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเมือง ผ่านประเด็นร่วมสาธารณะที่มีความสอดคล้องกับบริบทพื้นที่และเศรษฐสังคมในเมืองหรือย่านนั้นๆ

งานสังเกตการณ์และขับเคลื่อนเมือง ในโครงการคนเมือง 4.0: อนาคตชีวิตคนเมืองในประเทศไทย จึงมีวัตถุประสงค์ที่สําคัญ 4 ประการ คือ (1) ศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาสถานการณ์ของเมือง (2) รวบรวมจัดการ วิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลและสร้างองค์ความรู้จากประเด็นเหล่านั้น (3) สร้างการมีส่วนร่วมกับองค์กรหน่วยงานรับผิดชอบ ผู้มีส่วนได้เสีย และภาคีทุกภาคส่วน และ (4) สร้างการตระหนักรู้ในสถานการณ์เมืองสู่สาธารณะผ่านการสื่อสารและกิจกรรมการมีส่วนร่วมผลลัพธ์สําคัญ 3 ประการ คือ ประการแรก การจัดกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมในประเด็นสาธารณะของเมืองในการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมและการตระหนักรู้ในกิจกรรมระดับเมืองที่เกี่ยวข้องกับการสังเกตการณ์และการรวบรวมข้อมูลสถานการณ์เมือง รวมถึงเป็นพื้นที่สําหรับการสนทนาและแสดงความคิดเห็นข้อถกเถียงอย่างเปิดกว้าง อาทิกิจกรรมอบรมนักสํารวจเมืองผ่านการใช้ข้อมูลเมือง กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการประเด็นร่วมสาธารณะ กิจกรรมเสวนาสาธารณะและ WEBINAR เป็นต้น ประการที่ 2 การสร้างสรรค์องค์ความรู้ผ่านช่องทางแพลทฟอร์มออนไลน์ในรูปแบบบทความ ซึ่งสร้างการเข้าถึงและการมีส่วนร่วมกว่า 700K ครั้ง ประการที่ 3 การสร้างความร่วมมือในระดับองค์กร และกลุ่มภาคีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเด็นสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเมือง อาทิในประเด็นด้านพื้นที่สาธารณะของเมืองซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตนอกบ้านของผู้คนในเมือง การหารือความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานส่วนกลาง ท้องถิ่น และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องในรูปแบบการประชุมคณะทํางานและการประชุมในระดับทวิและพหุภาคีเป็นต้น นอกจากนี้ผลลัพธ์สืบเนื่องอีกประการที่สําคัญคือ การรวบรวม จัดการ และนําเสนอฐานข้อมูลเมืองแบบเปิด (Urban Open Data) ผ่านแพลตฟอร์มที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างโครงการคนเมือง 4.0 และโครงการ Open Data for a more Inclusive Bangkok อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม หนึ่งในเป้าหมายสําคัญของงานด้านการสังเกตการณ์และขับเคลื่อนเมืองนั่นคือการสร้างให้เกิดสถาบันหรือหน่วยสังเกตการณ์เมือง ซึ่งจําเป็นต้องมีการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องในระยะยาว รวมถึงการประสานภาคีและหน่วยงานสังเกตการณ์เมืองอื่นๆ เพื่อร่วมขับเคลื่อนและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในระดับประเทศต่อไป

Information exchange and technology are changing people and communities around the world. Feelings and opinions can be instantly shared with anyone through social media networks. On the other hand, social media also makes it easier to interact and participate in urban and neighborhood contexts. The Urban Observatory and Engagement project is based on public participation, and is one method that is used in learning, studying, and as an advocacy tool to improve the city. Users can share ideas on public issues that are consistent with the context of the socio-economy of the neighborhood or city.

The Observatory and Engagement sub-project, as part of the Urban City Project 4 .0 : The Future of Urban Life in Thailand, has the following key objectives: (1) To study and analyze the problems of the city situation; (2) To collect, manage, analyze, and synthesize information to create knowledge; (3) To stimulate participation with the relevant organizations, authorities and all stakeholders; and (4 )To raise public awareness of the urban situation through communication and participatory activities.

The three key expected outcomes of this project are as follows: (1) A set of organized activities to engage interested members of the public to become more involved in addressing urban issues by observation and gathering of information on the situation. This includes providing a space for discussion and open debate, and such activities as training ‘urban explorers’ through the use of city information as the basis for a workshop on public issues, public dialogue, WEBINAR etc. (2) The creation of knowledge through online platforms in the form of articles which generate access and participation by more than 700,000 views. (3) Organizational-level collaboration and a group of stakeholders to advocate on public issues for positive change in the city, such as in the public space of the city, which involves living outside of one’s domicile and being more active in civic issues. This involves consultation on cooperation with government agencies, central authorities, and local and civil society groups in the form of meetings, working groups, and bilateral and multilateral meetings, among other forums. In addition, another expected outcome is the collection, management and presentation of the Urban Open Database through the platform created by the collaboration between the Urban 4.0 Project and the Open Data for a More Inclusive Bangkok Project.

Finally, one of the key goals of the Urban Observatory and Engagement project is to create an institution or city observation unit which can operate in definitely, and a network of coordinating parties and other city observation agencies to advocate and exchange information at the national level.