วิจัยการท่องเที่ยว>อ- โครงการวิจัยเพื่อประเมินความคุ้มค่าของโครงการวิจัยและพัฒนาฯ : กรณีศึกษาที่ 7 การลงทุนโครงการควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับแบบบูรณาการวิถีนิเวศสุภาพ-อรรถพันธ์ สารวงศ์
อ- โครงการวิจัยเพื่อประเมินความคุ้มค่าของโครงการวิจัยและพัฒนาฯ : กรณีศึกษาที่ 7 การลงทุนโครงการควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับแบบบูรณาการวิถีนิเวศสุภาพ-อรรถพันธ์ สารวงศ์
โพสต์ เมื่อ 13 เมษายน 2021

โครงการควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับแบบบูรณาการวิถีนิเวศสุขภาพ หรือ “โครงการละว้า” มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับพฤติกรรมของประชาชนให้เลิกกินปลาดิบ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ โดยมีพื้นที่ศึกษาอยู่ที่ชุมชนโดยรอบแก่งละว้า จุดเด่นของโครงการละว้า คือ การดำเนินงานจะอาศัยหลักการสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health/EcoHealth) ซึ่งเป็นการบูรณาการการควบคุมโรคพยาธิ ทั้งในด้านคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม เพื่อหยุดวงจรส่งผ่านและการแพร่เชื้อพยาธิ