EN/TH
EN/TH
กลุ่มขับเคลื่อน>บ-โครงการสำรวจต้นทุนชีวิต: กรณีศึกษาสามเณร-บานจิตร สายรอคำ
บ-โครงการสำรวจต้นทุนชีวิต: กรณีศึกษาสามเณร-บานจิตร สายรอคำ
ผู้วิจัย : ดร.บานจิตร สายรอคำ   โพสต์ เมื่อ 29 เมษายน 2021
จำนวนผู้เข้าชม 168 ครั้ง, จำนวนดาวน์โหลด 12 ครั้ง

รายงานโครงการสำรวจต้นทุนชีวิต : กรณีสามเณรในโรงเรียนพรมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนชีวิตของสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ในพี้นที่จังหวัดน่าน ใน 5 ด้านคือ พลังตัวตน พลังครอบครัว พลังปัญญา พลังชุมชน พลังเพื่อนและกิจกรรม เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่จะนำไปสู่การวางแผนพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ทั้งนี้เพื่อจะได้มีชุดข้อมูลเกี่ยวกับ “ต้นทุน” ชีวิต โดยเฉพาะในกลุ่มสามเณรในโรงเรียนปริยัติธรรมในพี้นที่จังหวัด น่าน อันส่งผลให้สามเณรได้รับการส่งเสริมให้มีสุขภาวะที่ดีท้ังกายใจ รวมทั้งสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันทั้งในครอบครัว ชุมชน สถานศึกษาให้เกิดความร่วมมือและช่วยกันส่งเสริมพลังต้นทุนชีวิตให้เกิดพลังภูมิคุ้มกันและสามเณรสามารถนำไปสู่สุขภาวะที่ดีต่อไป