เอกสารวิจัย>ต-การตลาดเชิงประยุกต์สําหรับการกระตุ้นและจําแนกกลุ่มประชาชนที่มีความตระหนักรู้เกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชัน-ต่อภัสสร์ ยมนาค
ต-การตลาดเชิงประยุกต์สําหรับการกระตุ้นและจําแนกกลุ่มประชาชนที่มีความตระหนักรู้เกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชัน-ต่อภัสสร์ ยมนาค
ผู้วิจัย : ผศ.ดร.ต่อภัสสร์ ยมนาค   โพสต์ เมื่อ 20 พฤษภาคม 2021


บทคัดย่อ

แนวทางการต่อต้านคอร์รัปชันที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การมีส่วนร่วมภาคประชาชน อย่างไรก็ตาม

แนวคิดเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันยังขาดองค์ความรู้และความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ดังกล่าวอย่างลึกซึ้ง งานวิจัยนี้จึงใช้ศาสตร์ด้านพฤติกรรมผู้บริโภคและการตลาดจำแนกกลุ่มเป้าหมายและ

ศึกษาลักษณะซ่อนเร้นของผู้ที่มีพฤติกรรมต่อต้านคอร์รัปชันแตกต่างกัน อันจะนำไปสู่ออกแบบกลไกกระตุ้น

การต่อต้านคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ จากการศึกษาพบว่า สามารถจำแนกกลุ่มเป้าหมายออกเป็นกลุ่ม

ย่อยตามลักษณะซ่อนเร้นและพฤติกรรมการต่อต้านคอร์รัปชันได้หลายกลุ่ม โดยผู้ที่มีระดับการต่อต้าน

คอร์รัปชันสูง จะมีบรรทัดฐานส่วนตนสูงและความเป็นชายต่ำ จากข้อค้นพบข้างต้นสามารถนำไปใช้ออกแบบ

การสื่อสารเพื่อกระตุ้นการต่อต้านคอร์รัปชันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป

(ใน PC สามารถดาวน์โหลดรายงานการวิจัยที่มุมขวาบน)