เอกสารวิจัย>ต-การตลาดเชิงประยุกต์สําหรับการกระตุ้นและจําแนกกลุ่มประชาชนที่มีความตระหนักรู้เกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชัน-ต่อภัสสร์ ยมนาค
ต-การตลาดเชิงประยุกต์สําหรับการกระตุ้นและจําแนกกลุ่มประชาชนที่มีความตระหนักรู้เกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชัน-ต่อภัสสร์ ยมนาค
ผู้วิจัย : ผศ.ดร.ต่อภัสสร์ ยมนาค และคณะ   โพสต์ เมื่อ 20 พฤษภาคม 2021

แนวทางการต่อต้านคอร์รัปชันที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การมีส่วนร่วมภาคประชาชน อย่างไรก็ตามแนวคิดเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันยังขาดองค์ความรู้และความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมดังกล่าวอย่างลึกซึ้ง งานวิจัยนี้จึงใช้ศาสตร์ด้านพฤติกรรมผู้บริโภคและการตลาดจำแนกกลุ่มเป้าหมายและศึกษาลักษณะซ่อนเร้นของผู้ที่มีพฤติกรรมต่อต้านคอร์รัปชันแตกต่างกัน อันจะนำไปสู่ออกแบบกลไกกระตุ้นการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ จากการศึกษาพบว่า สามารถจำแนกกลุ่มเป้าหมายออกเป็นกลุ่มย่อยตามลักษณะซ่อนเร้นและพฤติกรรมการต่อต้านคอร์รัปชันได้หลายกลุ่ม โดยผู้ที่มีระดับการต่อต้านคอร์รัปชันสูง จะมีบรรทัดฐานส่วนตนสูงและความเป็นชายต่ำ จากข้อค้นพบข้างต้นสามารถนำไปใช้ออกแบบการสื่อสารเพื่อกระตุ้นการต่อต้านคอร์รัปชันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป

One important approach to solving anti-corruption is public participation. The anti-corruption concept lacks a body of knowledge and insights on target groups. This knowledge is needed to promote deeper engagement. This research applies knowledge on consumer behaviour and marketing to segment target groups and studies informal classes amongst those exhibiting different anti-corruption behaviours. We hope this will lead to a design of effective mechanisms promoting anti-corruption. Studies show target groups can be divided into several subgroups based on informal classes and anti-corruption behaviours. Those possessing a high level of anti-corruption behaviours hold a high level of personal norms, but low masculinity. Such findings can be incorporated into developing effective and efficient anti-corruption communications.