EN/TH
EN/TH
เอกสารวิจัย>ต-การตลาดเชิงประยุกต์สําหรับการกระตุ้นและจําแนกกลุ่มประชาชนที่มีความตระหนักรู้เกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชัน-ต่อภัสสร์ ยมนาค
ต-การตลาดเชิงประยุกต์สําหรับการกระตุ้นและจําแนกกลุ่มประชาชนที่มีความตระหนักรู้เกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชัน-ต่อภัสสร์ ยมนาค
ผู้วิจัย : ผศ.ดร.ต่อภัสสร์ ยมนาค และคณะ   โพสต์ เมื่อ 20 พฤษภาคม 2021
จำนวนผู้เข้าชม 324 ครั้ง, จำนวนดาวน์โหลด 26 ครั้ง

แนวทางการต่อต้านคอร์รัปชันที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การมีส่วนร่วมภาคประชาชน อย่างไรก็ตามแนวคิดเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันยังขาดองค์ความรู้และความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมดังกล่าวอย่างลึกซึ้ง งานวิจัยนี้จึงใช้ศาสตร์ด้านพฤติกรรมผู้บริโภคและการตลาดจำแนกกลุ่มเป้าหมายและศึกษาลักษณะซ่อนเร้นของผู้ที่มีพฤติกรรมต่อต้านคอร์รัปชันแตกต่างกัน อันจะนำไปสู่ออกแบบกลไกกระตุ้นการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ จากการศึกษาพบว่า สามารถจำแนกกลุ่มเป้าหมายออกเป็นกลุ่มย่อยตามลักษณะซ่อนเร้นและพฤติกรรมการต่อต้านคอร์รัปชันได้หลายกลุ่ม โดยผู้ที่มีระดับการต่อต้านคอร์รัปชันสูง จะมีบรรทัดฐานส่วนตนสูงและความเป็นชายต่ำ จากข้อค้นพบข้างต้นสามารถนำไปใช้ออกแบบการสื่อสารเพื่อกระตุ้นการต่อต้านคอร์รัปชันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป