กลุ่มความเชื่อและคุณธรรมศึกษา>ร-บทบาทของบ้าน ครอบครัว และชุมชนในการสร้างคนไทย 4.0 กรณีศึกษาปัญหาความรุนแรง-ระพีพัฒน ภาสบุตร
ร-บทบาทของบ้าน ครอบครัว และชุมชนในการสร้างคนไทย 4.0 กรณีศึกษาปัญหาความรุนแรง-ระพีพัฒน ภาสบุตร
ผู้วิจัย : ผศ.ดร.ระพีพัฒน ภาสบุตร และ ผศ.นภาพร เตรียมมีฤทธิ์   โพสต์ เมื่อ 18 มิถุนายน 2021

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของบ้าน ครอบครัวและชุมชนในสังคมไทย กรณีศึกษาปัญหาความรุนแรง เพื่อจัดท าและประมวลข้อมูลทัศนคติของสังคมและความรู้จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เกี่ยวกับบ้าน ครอบครัว และชุมชนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัญหาความรุนแรงที่จะมีผลต่อการสร้างคนไทย 4.0 และหัวข้อวิจัยสำหรับแผนงานคนไทย 4.0 โดยเก็บข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย ได้แก่ Pantip จำนวน 90,209 รายการ Facebook จำนวน 11,593 รายการ และTwitter จำนวน 14,868 รายการเพื่อนำมาใช้ในการศึกษา หลังจากตัดข้อมูลซ้ำและข้อมูลส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องออก (Removing Suspicious Data) เหลือข้อมูลรวมทั้งหมด 6,527 รายการ

ผลการศึกษาพบว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นประเภทระหว่างบุคคลหรือการทำร้ายบุคคลอื่น (Interpersonal Violence/ Homicide) โดยเกิดจากคนรู้จัก (Acquaintance) คนรอบข้างใกล้ตัว รองลงมาเป็นความรุนแรงในครอบครัว (Family Violence) ลักษณะการกระทำความรุนแรงเป็นทางจิตใจมากที่สุดรองลงมาเป็นความรุนแรงทางร่างกาย และความรุนแรงทางเพศตามลำดับ ปัญหาความรุนแรงเกิดกับเพศหญิงมากกว่าเพศชายถึงสามเท่า และเกิดกับวัยรุ่นมากที่สุด รองลงมาเป็นเด็ก ข้อมูลเหล่านี้สอดคล้องกับสถิติความรุนแรง นอกจากนี้ยังพบว่าการกระทำความรุนแรงส่วนใหญ่เป็นไปโดยตั้งใจโดยพบข้อมูลจำนวน 6,437 รายการ และเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น ความรุนแรงต่อเพศหญิงโดยการทำร้ายร่างกายเป็นแบบต่อเนื่อง และตั้งใจ ความรุนแรงส่วนมากเกิดขึ้นในครอบครัว รองลงมาเป็นสถานศึกษา ส่วนมากความรุนแรงเกิดในช่วงเวลาดึก สาเหตุของความรุนแรงส่วนมากเกิดจากปัญหาครอบครัว รองลงมาเป็นสาเหตุจากความรักบุคคลที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดความรุนแรงส่วนใหญ่เป็นคนรัก รองลงมาเป็นแม่ วิธีการกระทำความรุนแรงส่วนมากเป็นการนินทา ด่าทอ รองลงมาเป็นการทำร้ายร่างกาย ตามมาด้วยการกดดัน บีบบังคับ ข่มขู่ ส่วนใหญ่ความรุนแรงส่งผลต่อจิตใจ รองลงมาเป็นบาดเจ็บเล็กน้อย แต่ความรุนแรงที่เกิดจากคนแปลกหน้าเป็นสาเหตุหลักทำให้เสียชีวิต

This study aims to explore the roles of home, family, and community in Thai society. It presents a case study of the problems of violence. In order to prepare and compile information on social attitudes and knowledge from Big Data on homes, families and communities on issues related to the problems of violence that will affect the future of the Thai people, social media data were collected from 90,209 Pantip, 11,593 Facebook and 14,868 Twitter items for this study. After removing duplicates and suspicious data, 6,527 records were left.

Results of the study showed that most of the violence is interpersonal violence enacted by an acquaintance, followed by family violence. The nature of most of the violence is psychological, followed by physical and sexual violence, respectively. Violence is experienced three times more commonly in females than males, and victims of violence are overall, teenagers and children. This data is consistent with violence statistics. In addition, most of the violence is intentional, with 6,437 records showing this. Violence against women by physical assault can occur on a continuous and intentional basis. Most of the violence takes place in the family, followed by educational institutions. The violence usually happens late at night. Most of the causes of the violence are family problems, followed by emotional problems. The people who are causing the violence are mostly lovers, followed
by mothers. Most of the acts of violence are gossip, followed by physical harm, pressure, coercive behavior and intimidation. Results of violence results are mostly psychological harm followed by minor injuries. However, violence inflicted by strangers is the leading cause of death.