EN/TH
EN/TH
เอกสารวิจัย>โครงการมหาวิทยาลัย 4.0 - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการมหาวิทยาลัย 4.0 - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้วิจัย : คณะทำงานมหาวิทยาลัย 4.0 มหาวิทยาลัยขอนแก่น   โพสต์ เมื่อ 17 สิงหาคม 2021
จำนวนผู้เข้าชม 221 ครั้ง, จำนวนดาวน์โหลด 9 ครั้ง

การจัดทำภาพฉากทัศน์เพื่อการวางแผนอนาคตเชิงยุทธศาสตร์ สำหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่น (Scenario Planning for KKU's Strategic Foresight) เป็นรายงานที่เกิดจากการสัมมนาอย่างต่อเนื่องของคณะทำงานมหาวิทยาลัย 4.0 ภายใต้แผนงานคนไทย 4.0 ซึ่งทำงานร่วมกัน 3 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อการวางแผนอนาคต เชิงยุทธศาสตร์ โดยการมองอนาคตว่ามีปัจจัยสำคัญใดที่อาจมีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งได้ใช้กระบวนการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์โดยการจัดทำภาพฉากทัศน์อันเป็นวิธีการที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการช่วยปิดจุดบอดของการจัดทำแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยและทำให้แผนกลยุทธ์มีความแม่นยำและสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นอย่างมาก โดยกระบวนการมีความซับซ้อนต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ ข้อมูล การระดมสมอง และการวิเคราะห์ที่ลึกซึ้งจึงจะทำให้ได้ภาพที่ถูกต้องชัดเจนและแม่นยำสำหรับการนำมาใช้คาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์และการปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ

จากการจัดทำภาพฉากทัศน์เพื่อการวางแผนอนาคตเชิงยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ฉากทัศน์ 4 ฉากทัศน์คือ (1) Thaipost KKU (2) Ali KKU (3) WC KKU และ (4) FB KKU จาก 6 กลยุทธ์ที่จะช่วยขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม คือ

  1. Medical Hub Strategy
  2. China Strategy
  3. Virtual KKU Strategy
  4. KKU Academy Strategy
  5. Human Resource Management Strategy
  6. Research Program Strategy