กลุ่มนวัตกรรมทางสังคม>ป-Policy Brief-การพัฒนาผู้นําด้านสิ่งแวดล้อมในอาสาสมัครเยาวชน-ปเนต มโนมัยวิบูลย์
ป-Policy Brief-การพัฒนาผู้นําด้านสิ่งแวดล้อมในอาสาสมัครเยาวชน-ปเนต มโนมัยวิบูลย์
ผู้วิจัย : อ.ดร. ปเนต มโนมัยวิบูลย์   โพสต์ เมื่อ 07 ตุลาคม 2021

Policy Brief หรือบทสรุปเชิงนโยบายนี้นําเสนอข้อมูลสําคัญจากรายงานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาผู้นําด้านสิ่งแวดล้อมในอาสาสมัครเยาวชน” โดย มี อ.ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิจัยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อประเทศไทยปลอดขยะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย

ภายในบทสรุปเชิงนโยบายชิ้นนี้ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา สรุปผลจากการทำวิจัย รวมไปถึงจัดทำข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีการรับรู้ด้านสิงแวดล้อมและมีจิตสาธารณะพร้อมที่จะเติบโตไปเป็นคนไทย 4.0 ที่เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศและของโลก