เอกสารวิจัย>Executive Summary-โครงการยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาสำหรับการท่องเที่ยวไทยหลังโควิด-19
Executive Summary-โครงการยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาสำหรับการท่องเที่ยวไทยหลังโควิด-19
ผู้วิจัย : ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด และคณะ   โพสต์ เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2021

The main objectives of this project, “Strategy for Research and Development for Tourism after COVID-19” are:

  1. To study the trends of Thailand’s tourism prior to COVID-19 and assess the impact of the COVID-19 epidemic on the potential and opportunity of Thailand's tourism competitiveness.
  2. To formulate possible scenarios of Thailand’s tourism during and after the COVID-19 epidemic; and
  3. To suggest policies, strategies, and research roadmaps that will play a role in driving the recovery and adjustment of Thailand's tourism economy during and after the COVID-19 epidemic.

In order to generate alternative scenarios, create policy, and strategies for research and development for short, medium, and long-term tourism, this study uses strategic foresight and mixed methodologies as major conceptual frameworks and techniques. For readers to access the study results, theories, frameworks, and models used for our analysis, study methods, and statistical inference are included in appendices.