เอกสารวิจัย>Abstract-โครงการยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาสำหรับการท่องเที่ยวไทยหลังโควิด-19
Abstract-โครงการยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาสำหรับการท่องเที่ยวไทยหลังโควิด-19
ผู้วิจัย : ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด และคณะ   โพสต์ เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2021

The study is divided into three parts. The first part presents Thailand's tourism situation before the COVID-19 epidemic in 2019. The evolution of global tourism from the standpoint of demand and supply is explained in Chapter Two. Chapter Three examines Thailand's tourist market including both the regional and major tourist exporting partners such as China, Russia, and India.