EN/TH
EN/TH
โครงการ ประเทศไทยในอนาคต (Future Thailand)>หนังสือเรื่อง อนาคตประเทศไทย พุทธศักราช 2585 - มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
หนังสือเรื่อง อนาคตประเทศไทย พุทธศักราช 2585 - มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
ผู้วิจัย : ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด และคณะ   โพสต์ เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2022
จำนวนผู้เข้าชม 1686 ครั้ง, จำนวนดาวน์โหลด 744 ครั้ง

ในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาแห่งภัยคุุกคามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่นานาประเทศ รวมทั้งประเทศไทยได้เผชิญตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมา ทำให้เรามีความสนใจเรื่องความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงมากขึ้นที่จริงแล้วทุกประเทศจะต้องประสบความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลา แต่ความเสี่ยงนั้นจะเป็นความเสียหายหรือไม่และเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละประเทศเพราะความเสี่ยงจากการบริหารจัดการประเทศย่อมส่งผลต่อความเสี่ยงในระดับบุคคลองค์กรธุรกิจและชุมชน

งานชิ้นนี้พยายามที่จะคาดการณ์ทางเลือกในอนาคตเพื่อจะให้ผู้อ่าน ชุุมชน ประชาคมและองค์กรสามารถที่จะบริหารความเสี่ยงในอนาคตได้ในระดับหนึ่ง โดยการวิเคราะห์และการคาดการณ์เพื่อแสวงหาโอกาสและช่องทางใหม่ๆ ที่ทำให้รู้สึกมีความหวัง มีแรงบันดาลใจ และมีความกล้าที่จะมุ่งเดินหน้าต่อไป

การศึกษานี้เป็นการหาแนวทางการจัดการกับความเสี่ยงในระยะยาวโดยการใช้วิธีการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์การฉายภาพอนาคตหรือการสร้างฉากทัศน์ (Scenarios) และการวิเคราะห์เพื่อหายุทธศาสตร์ที่รับได้หลายสถานการณ์ (Robust strategy) ที่เป็นผลของการศึกษานี้ นอกจากเป็นจุดตั้งต้นที่ดีของการสร้างเวทีเสวนาร่วมกันทั้ง ในระดับองค์กรชุมชนและกลุ่มประชาคมใช้ในการวางแผนเพื่ออนาคตที่ดีกว่าแล้วยังจะเป็นจุดตั้งต้นของการลดความขัดแย้งในสังคม เพื่อให้เกิดการสื่อสารเป้าหมายร่วมกันบนฐานข้อมูลชุดเดียวกันจะได้เกิดความเข้าใจและการใช้ภาษาที่ใกล้เคียงกันมากขึ้นให้เล็งเห็นปัญหาเดียวกันและในที่สุดก็อาจจะเกิดฉันทามติในประเด็นต่างๆ ได้ง่ายขึ้น เริ่มจากประเด็นที่เห็นด้วยกันมากที่สุดก่อนแล้วจึงขยายไปในประเด็นที่มีความขัดแย้งสูง