EN/TH
EN/TH
กลุ่มส่องโลกปริทรรศน์>ส-การเพิ่มขีดความสามารถทางปัญญาของมนุษย์ การผสานมนุษย์กับเครื่องจักร และการนำไปสู่ “คนไทย 4.0”-โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์
ส-การเพิ่มขีดความสามารถทางปัญญาของมนุษย์ การผสานมนุษย์กับเครื่องจักร และการนำไปสู่ “คนไทย 4.0”-โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์
ผู้วิจัย : ศ.ดร. โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์   โพสต์ เมื่อ 01 มีนาคม 2022
จำนวนผู้เข้าชม 308 ครั้ง, จำนวนดาวน์โหลด 14 ครั้ง

แนวโน้มที่ชัดเจนมากประการหนึ่งของโลกปัจจุบัน คือการที่ชีวิตของมนุษย์จะผูกพันกับเทคโนโลยีมากขึ้นเรื่อยๆ การผูกพันเช่นนี้จะไม่อยู่รูปแบบของการที่มนุษย์ใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นเท่านั้น แต่หมายถึงการที่ทั้งร่างกายและจิตใจของมนุษย์รวมเป็นหนึ่งกับเทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ ตัวอย่างของการรวมตัวกันเช่นนี้ก็มี เช่น การฝังชิปคอมพิวเตอร์เข้าไปในสมองของมนุษย์ ทำให้สมองกลายเป็นจุดหนึ่งในเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ หรือการหลอมรวมเครื่องจักรเข้ากับร่างกายของมนุษย์ ทำให้เครื่องจักรกลายเป็นอวัยวะหนึ่งของมนุษย์ไป การหลอมรวมอุปกรณ์เทคโนโลยีเข้ากับสมองเป็นเรื่องของ “เพิ่มขีดความสามารถทางปัญญา” ซึ่งมีแนวโน้มชัดเจนว่ากำลังเกิดขึ้นและจะพัฒนาให้ซับซ้อนมากขึ้นต่อไป การเพิ่มขีดความสามารถทางปัญญาเช่นนี้มีประเด็นให้ขบคิดทางจริยธรรมเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับศักดิ์ศรีของมนุษย์ และการแบ่งแยกกลุ่มของมนุษย์ที่บางกลุ่มได้ประโยชน์และบางกลุ่มอาจถูกกีดกัน ในการพัฒนาเพื่อให้ได้คนไทยแบบใหม่ ที่เรียกว่า “คนไทย 4.0” นั้น ปฏิเสธไม่ได้ว่าต้องคำนึงถึงการเพิ่มขีดความสามารถเช่นนี้ด้วย โดย “คนไทย 4.0” จะต้องไม่เพียงแต่รู้เท่ากับเทคโนโลยีใหม่นี้เท่านั้น แต่ต้องเป็นผู้นำอีกด้วย หมายถึงมีบทบาทในการกำหนดแนวทางความก้าวหน้าของเทคโนโลยี บทความเสมอว่าปัจจัยที่จำเป็นในการเตรียมการเพื่อให้เป้าหมายนี้เกิดขึ้นได้จริง ได้แก่การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยให้ไปในทางเดียวกันกับความพยายามดังกล่าว และบทความก็เสนอว่าการปรับเปลี่ยนดังกล่าวนี้ต้องอาศัยปัจจัยอะไรอีกบ้าง