EN/TH
EN/TH
กลุ่มส่องโลกปริทรรศน์>ส-ความเปลี่ยนแปลงของครอบครัวชนชั้นกลางไทย ทศวรรษ 2500-2540-สายชล สัตยานุรักษ์
ส-ความเปลี่ยนแปลงของครอบครัวชนชั้นกลางไทย ทศวรรษ 2500-2540-สายชล สัตยานุรักษ์
ผู้วิจัย : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สายชล สัตยานุรักษ์   โพสต์ เมื่อ 04 เมษายน 2022
จำนวนผู้เข้าชม 345 ครั้ง, จำนวนดาวน์โหลด 165 ครั้ง

บทความนี้วิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์ในครอบครัวระหว่างทศวรรษ 2500-2540 ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจมาก แต่ความสัมพันธ์เชิงอำนาจในครอบครัวกลับเปลี่ยนแปลงค่อนข้างน้อย เพราะการขยายตัวของความคิด ระบบคุณค่า และอารมณ์ความรู้สึกใหม่ๆ มิได้เข้าไปแทนที่อุดมการณ์เดิมของครอบครัว

การประกอบสร้างระบอบอารมณ์ความรู้สึกเกี่ยวกับครอบครัวผ่านสื่อทางศิลปวัฒนธรรม ได้กำหนดความหมายและระบบคุณค่าหรือเกียรติยศของผู้หญิงในฐานะเมียและแม่ ทำให้ผู้หญิงผูกพันทางจิตใจและอารมณ์ความรู้สึกกับครอบครัวอย่างมาก แม้ว่าในทศวรรษ 2530 เป็นต้นมา ผู้หญิงจะมีอัตลักษณ์ของ “ผู้หญิงทำงาน” และ “ผู้หญิงเก่ง” และได้ใช้ความหมายของ “สุภภาพบุรุษ” และ “ชายรักครอบครัว” เพื่อปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์เชิงอำนาจในครอบครัวให้มีความเสมอภาคมากขึ้น แต่ระบอบอารมณ์ความรู้สึกเดิมยังคงมีอิทธิพลมากทั้งต่อสามีและภรรยา ความย้อนแย้งทางอุดมการณ์ที่มีอยู่และความย้อนแย้งระหว่างอุดมการณ์กับชีวิตจริง ล้วนแต่ส่งผลให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวมีความตึงเครียดและความขัดแย้งสูงขึ้น