กลุ่มส่องโลกปริทรรศน์>บ-เทคโนเกษตรใหม่ (AgTech) ในระบบเกษตรศาสตร์ศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรระยะสั้น และอาชีวะศึกษา-เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม
บ-เทคโนเกษตรใหม่ (AgTech) ในระบบเกษตรศาสตร์ศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรระยะสั้น และอาชีวะศึกษา-เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม
ผู้วิจัย : ศ. ดร. เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม   โพสต์ เมื่อ 28 เมษายน 2022

ประเทศไทยมีโอกาสได้ประโยชน์จากเทคโนเกษตรใหม่ (Agtech - new/emerging technologies for agriculture) ตามหลายๆประเทศที่มีรถแทรกเตอร์ไร้คนขับ ระบบรีดนมวัวอัตโนมัติ (Milking robots) และ Agtech อื่นๆอีกมากมายหลายแบบ แต่การเกษตรเป็นกิจกรรมที่มีความจําเพาะเฉพาะถิ่น ความเข้าใจถึงเงื่อนไขสภาพแวดล้อม ทางนิเวศและเศรษฐกิจสังคมของแต่ละท้องถิ่น จึงสําคัญยิ่งต่อความสําเร็จในการนําเทคโนโลยีมาใช้ในเกษตรกรรม ในทุกแห่งหนตลอดเวลาที่ผ่านมา

บทความนี้ทําการวิเคราะห์ภาพรวมของเทคโนเกษตรใหม่ ภายใต้เงื่อนไขของระบบเกษตรของประเทศไทย ที่ครอบคลุมกิจกรรมตั้งแต่ก่อนฟาร์ม ในฟาร์ม หลังการเก็บเกี่ยว และอุตสาหกรรมอาหาร และพัฒนาการในเกษตรศาสตร์ศึกษาในต่างประเทศ ที่เป็นการตอบโจทย์ความต้องการจริงในฟาร์ม (มิใช่เพียงการสนองความอยากนําวิทยาการคอมพิวเตอร์-สารสนเทศมาใช้ในการเกษตร) ได้ข้อสรุปเป็นแนวทางการปรับปรุงระบบเกษตรศาสตร์ศึกษา เพื่อสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนเกษตรใหม่ในประเทศไทย