กลุ่มส่องโลกปริทรรศน์>บ-เทคโนเกษตรใหม่ (AgTech) ในระบบเกษตรศาสตร์ศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรระยะสั้น และอาชีวะศึกษา-เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม
บ-เทคโนเกษตรใหม่ (AgTech) ในระบบเกษตรศาสตร์ศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรระยะสั้น และอาชีวะศึกษา-เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม
ผู้วิจัย : ศ. ดร. เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม   โพสต์ เมื่อ 28 เมษายน 2022

เกษตรกรรมไทยมีประวัติการใช้เทคโนโลยีที่ได้ผลดี ใน 7 ทศวรรษที่ผ่านมา และมีโอกาสได้รับประโยชน์จากเทคโนเกษตรใหม่ – Agtech เช่นเดียวกับประเทศอื่น พัฒนาการในเกษตรศาสตร์ศึกษา ด้านเทคโนโลยีใหม่ในต่างประเทศ ได้รับความสําเร็จจากตอบสนองความต้องการทางการจัดการในระบบเกษตรของแต่ละท้องถิ่น บทความนี้วิเคราะห์ภาพรวมของเทคโนเกษตรใหม่ ภายใต้เงื่อนไขของระบบเกษตรของประเทศไทย ที่ครอบคลุมกิจกรรมตั้งแต่ก่อนฟาร์ม ในฟาร์ม หลังการเก็บเกี่ยว และอุตสาหกรรมอาหาร และพัฒนาการในเกษตรศาสตร์ศึกษาในต่างประเทศ ได้ข้อสรุปเป็นแนวคิดเกี่ยวกับ การสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนเกษตรใหม่ในประเทศไทย โดยการปรับปรุงระบบเกษตรศาสตร์ศึกษา ใน 2 ประเด็น

1) หัวใจของเทคโนเกษตรใหม่ คือการบูรณาการความรู้เฉพาะทาง ในวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยีการเกษตร เข้ากับวิทยาการใหม่ทางคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และอื่นๆ เนื่องจากความจําเพาะ ของเทคโนโลยีเกษตร กับเงื่อนไขสภาพแวดล้อม ทางนิเวศน์และเศรษฐกิจสังคมในแต่ละท้องถิ่น หลักสูตรเกษตรศาสตร์ศึกษาที่เป็นที่นิยมแพร่หลายในต่างประเทศ จึงอาจมิใช่ต้นแบบ (Blueprint) สําหรับหลักสูตรฯ ในประเทศไทย การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนเกษตรใหม่ ในสาขาวิชาเฉพาะทางในวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยีการเกษตร ที่มีเป้าหมายมุ่งไปที่เกษตรกรรมไทยอยู่แล้ว จึงเป็นสิ่งจําเป็นยิ่ง

2) มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาวิจัยในประเทศ มีบทบาทสําคัญในการสนับสนุน-รองรับการเปลี่ยนแปลง (Transformation/disruption) ที่จะเกิดขึ้นจากเทคโนเกษตรใหม่ ใน 3 ทางคือ

  • ก. ให้ความรู้ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนเกษตรใหม่ แบบง่ายแต่ชัดเจนด้วยโอกาส/ข้อจํากัดที่ไม่ใช่เป็นการโฆษณาชวนเชื่อเกินจริง ให้เป็นความรู้เบื้องต้นแก่นักศึกษาเกษตรปี 1/2 ความรู้ทั่วไปแก่นักศึกษาในหลักสูตรอื่นๆ (ตย. นักศึกษาเศรษฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ ผู้ซึ่งวันหนึ่งอาจจะทํางานด้านสินเชื่อการเกษตร) และให้ความรู้แก่สาธารณะชนทั่วไป
  • ข. พัฒนาและให้ความรู้ความรู้เทคโนเกษตรใหม่เฉพาะทาง ในสาขาวิชาเอกบังคับ วิชาเอกเลือกและหลักสูตรระยะสั้นนอกปริญญา (Non-degree programme)
  • ค. สร้างนวัติกรรมทางเทคโนเกษตรใหม่ และสร้างอาจารย์-นักวิจัยรุ่นใหม่ จากการวิจัยและพัฒนาโดยมีส่วนร่วมของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ป.โท และ ป.เอก

After seven decades of successfully using technology effectively, Thailand’s agriculture now has an opportunity for further improvement with the new emerging technology for agriculture, or Agtech, as in other countries. Agtech in higher education programmes overseas has developed by responding to local needs. This paper provides an overview of Agtech within the context of Thai agriculture It includes activities before farm, on-farm, postharvest, and food industry, and development of Agtech in other countries, with conclusions relevant to Thailand as follows:

1. The central tenet or principle of Agtech is the integration of specialized knowledge in the science and technology involved in the cultivation of crops and the raising of livestock with computer and information technology. The locality/environment specific nature of agriculture means that the Agtech education programmes in other countries cannot be used as the blueprint for programmes in Thailand. Government support for integrating Agtech into existing programmes already focusing on Thai agriculture is essential.

2. Universities and other educational institutions in Thailand provides an important role in supporting the transformation/disruption of Thai agriculture in three areas.

  • a. Provide basic knowledge on Agtech that is neither esoteric nor unfounded hype, but is simplified and succinct, with clear messages about its potential and limitations within the context of local conditions in Thailand. The subject matter is to be offered to all students in agriculture programmes, and as general knowledge to other students (e.g. students in economics or business who may one day handle agricultural loans), and also to the public at large.
  • b. Develop Agtech contents in specialized subjects in compulsory and optional majors, and in short-term, non-degree programmes.
  • c. Develop innovations in Agtech and next generation of teaching and research manpower by involvement of graduate students in research and development.