กลุ่ม Big data และดัชนีสังคมไทย>ศ-[เล่ม 2] หมอลำกับเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพของคนอีสาน-ศิวาพร ฟองทอง และคณะ
ศ-[เล่ม 2] หมอลำกับเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพของคนอีสาน-ศิวาพร ฟองทอง และคณะ
ผู้วิจัย : ผศ.ดร.ศิวาพร ฟองทอง และคณะ   โพสต์ เมื่อ 06 มิถุนายน 2022

งานวิจัยนี้ต้องการศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพของประชากรหลักกลุ่มชายรักชาย (รวมถึงชายมีเพศสัมพันธ์กับชายและหญิงข้ามเพศ) ในพื้นที่หมอลำ เพื่อหาแนวทางป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประเด็นความเสี่ยงทางสุขภาพในการวิจัยนี้ประกอบด้วยสองประเด็นคือ การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย (ไม่ใช้ถุงยางอนามัย) และการมีเพศสัมพันธ์ชั่วคราวในช่วงการระบาดของโควิด-19 ระลอก 3 ในประเทศไทย การสำรวจทำโดยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ในช่วงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 – 16 กันยายน 2564 ตัวอย่างเป็นชายรักชายอายุ 18-49 ปี จำนวน 270 คน การสุ่มตัวอย่างเป็นแบบ Respondent Driven Sampling การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและแบบจำลอง Logistic พบว่า ชายรักชายในพื้นที่หมอลำมีความเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยสูงกว่าชายรักชายโดยเฉลี่ยของประเทศ สาเหตุหลักของการไม่ใช้ถุงยางอนามัยของกลุ่มเสี่ยงคือ “การไม่ได้เตรียม” และ “การตั้งใจ” ที่จะไม่ใช้ ปัจจัยด้านความรู้ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเสี่ยง แต่ทัศนคติเชิงบวกต่อการป้องกันมีอิทธิพลในการลดพฤติกรรมเสี่ยง ปัจจัยด้านการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนมีเพศสัมพันธ์มีผลต่อการมีพฤติกรรมเสี่ยงมากขึ้นแต่ผลไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ปัจจัยด้านความรู้และทัศนคติไม่มีผลต่อการมีเพศสัมพันธ์ชั่วคราวลดลงในช่วงการระบาดของโควิด-19 ระลอก 3 ปัจจัยเดียวที่มีผลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติต่อการลดลงของการมีเพศสัมพันธ์ชั่วคราวคือ การวิตกกังวลอย่างมากต่อการติดโควิด-19

This research aims to study the health risk behavior of Men Love Men (including Men Who have Sex with Men, MSM) and Transgender Women, TGW) in Morlum performances areas for the purpose of sexually transmitted disease prevention. Health risk behavior considered here includes unsafe sex (unprotected sex) and casual sex during the third wave of COVID-19 pandemic in Thailand. A mobile phone survey was conducted between July 30, 2021-Sept 16, 2021. Samples covered 270 MSM and TGW aged 18-49. The sampling method used was Respondent Driven Sampling. Data were analyzed using descriptive statistics and Logistic regression.

The results showed that MSM and TGW in the Morlum performance areas had a higher proportion of unprotected sex than the country’s MSM and TGW average. The main reasons for unprotected sex were “the unprepared” and “the intention to”. Knowledge did not affect risk behavior. However, positive attitude towards prevention could negatively affect risk behavior. Drinking alcohol before sex positively related to risk behavior, but it was not statistically significant. Knowledge and attitudes were not associated with the reduction in casual sex during the third wave of COVID-19. The only factor associated with casual sex reduction was COVID-19 anxiety.