EN/TH
EN/TH
เอกสารวิจัย>พื้นที่ทับซ้อนอำนาจซ้อนทับ: ปัญหาในการจัดบริการสาธารณะเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในอำเภอชายแดน
พื้นที่ทับซ้อนอำนาจซ้อนทับ: ปัญหาในการจัดบริการสาธารณะเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในอำเภอชายแดน
ผู้วิจัย : ดร. ณัฐกร วิทิตานนท์   โพสต์ เมื่อ 15 มิถุนายน 2022
จำนวนผู้เข้าชม 236 ครั้ง, จำนวนดาวน์โหลด 47 ครั้ง

หนังสือเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานวิจัย เรื่อง "ความพร้อมของภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดบริการสาธารณะเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ชายแดน กรณีศึกษาอำเภอเชียงแสน และ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย" โดยผู้เขียน เสนอต่อแผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.) ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)