กลุ่มส่องโลกปริทรรศน์>พ-การซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบออนไลน์: การพนันกับความเสี่ยงรูปแบบใหม่ในยุค 4.0-พงศกร สงวนศักดิ์ และปลายฟ้า นามไพร
พ-การซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบออนไลน์: การพนันกับความเสี่ยงรูปแบบใหม่ในยุค 4.0-พงศกร สงวนศักดิ์ และปลายฟ้า นามไพร
ผู้วิจัย : พงศกร สงวนศักดิ์ และปลายฟ้า นามไพร   โพสต์ เมื่อ 18 กรกฎาคม 2022

งานวิจัยเรื่อง การซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบออนไลน์: การพนันกับความเสี่ยงรูปแบบใหม่ในยุค 4.0 มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อทําความเข้าใจโครงสร้างของการซื้อ-ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลออนไลน์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพนันในยุคดิจิทัล 2) เพื่อทําความเข้าใจพฤติกรรมและความคิดของกลุ่มคนที่นิยมซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลออนไลน์3) เพื่อวิเคราะห์ว่าการซื้อ-ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบออนไลน์ทําให้ผู้ที่เล่นพนันสลากกินแบ่งรัฐบาลมีความเสี่ยงในชีวิตมากขึ้นกว่าการซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบเดิมหรือไม่อย่างไร

งานศึกษาครั้งนี้เก็บข้อมูลจากประชากรจํานวน 64 ตัวอย่าง แบ่งเป็นผู้ซื้อสลากฯ แบบออนไลน์ 40 คน ผู้ขายสลากฯ แบบออนไลน์ 19 คน ผู้ขายสลากฯ แบบเดิม (แบบแผง) 4 คน และผู้ขายหวยใต้ดินออนไลน์ 1 คน โดยผู้ซื้อและผู้ขายสลากฯ แบบออนไลน์เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์ส่วนผู้ขายแบบเดิม รวมถึงผู้ซื้อและผู้ขายแบบออนไลน์บางส่วนที่มีประเด็นที่น่าสนใจ ใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) การคัดเลือกตัวอย่างเป็นแบบเฉพาะเจาะจง เลือกจากกลุ่มคนที่ซื้อและขายสลากฯ แบบออนไลน์ จากนั้นใช้การสุ่มตัวอย่างแบบสโนว์บอล (Snowball Sampling) เพื่อเลือกตัวอย่างให้ได้ครบจํานวนที่ต้องการ นอกจากนั้นยังมีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงในกลุ่มคนที่ขายสลากฯ แบบเดิมและคนที่ขายหวยใต้ดินออนไลน์เพื่อทําการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อให้ได้ข้อมูลมาเปรียบเทียบกับการขายสลากฯ แบบออนไลน์ และในส่วนของระบบโครงสร้างการซื้อ-ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลออนไลน์เก็บข้อมูลโดยการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เป็นวิธีการหลัก

ผลการศึกษาพบว่า การเกิดขึ้นของการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบออนไลน์เกิดจากการมองเห็นช่องทางทางธุรกิจของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการทํากําไรจากการขายสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยการสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์มาอํานวยความสะดวกให้กับผู้คนได้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น วิธีการคือนําสลากกินแบ่งรัฐบาลมาสแกนแล้วขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์จากการเก็บข้อมูลพบว่า กลุ่มผู้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบออนไลน์ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงวัยทํางาน โดยอายุเฉลี่ยที่เริ่มเล่นการพนันคือ 23 ปี ซึ่งเป็นวัยที่เพิ่งจบมหาวิทยาลัยและเริ่มทํางาน เหตุผลหลักที่ทําให้เริ่มเล่นหวยคือ 1. คนรอบข้างเล่นอยู่แล้ว เช่น พ่อ แม่ญาติพี่น้อง เพื่อน ดังนั้นจึงเห็นว่า การเล่นหวยเป็นเรื่องปกติ2. อยากลองเสี่ยงโชค ซึ่งสอดคล้องกับช่วงวัยที่เป็นช่วงในการทํางานเก็บเงินด้วยตนเอง ในส่วนของกลุ่มผู้ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบออนไลน์ พบว่าส่วนใหญ่คือ ผู้หญิงวัยทํางาน เช่นเดียวกับกลุ่มผู้ซื้อ การเข้ามาวงการการขายสลากฯ แบบออนไลน์นั้น เข้ามาในฐานะการทําเป็นอาชีพเสริม ไม่ได้เข้ามาในฐานะเป็นนักพนัน เพราะจากการเก็บข้อมูลพบว่า กลุ่มคนขายนี้ไม่ได้ชอบเล่นการพนันเป็นประจํา สําหรับการซื้อหวยหรือสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ผ่านมาก็ซื้อแบบเป็นครั้งคราวและเล่นด้วยจํานวนเงินที่น้อยมาก เมื่อเทียบกับรายได้ของตนเอง ในด้านวัฒนธรรมการซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบออนไลน์พบว่า สลากกินแบ่งรัฐบาลที่ขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้รับความนิยมอย่างมากในเวลาอันรวดเร็ว (ราว 1 ปีกว่าๆ หลักจากเกิดขึ้นครั้งแรก) สาเหตุสําคัญก็คือ การขายสลากในรูปแบบดังกล่าวสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่ใช้โทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องมือหลักในการดําเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็นด้านการทํางานหรือการพักผ่อนหย่อนใจ กล่าวได้ว่าผู้คนในยุคปัจจุบันมีวิถีชีวิตที่สัมพันธ์กับโลกออนไลน์อย่างเข้มข้น ดังนั้นการนําสลากกินแบ่งรัฐบาลมาสแกนขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์จึงตอบโจทย์วิถีชีวิตเช่นนี้อย่างมาก ทั้งการซื้อเพื่อเสี่ยงโชค (ซื้อด้วยจํานวนเงินที่น้อย แต่หวังได้รางวัลใหญ่) และการทําเป็นอาชีพเสริมในสถานการณ์ที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากสถานการณ์โควิด อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกกลุ่มคนที่จะนิยมหรือเข้าสู่วงการซื้อขายสลากฯ แบบออนไลน์นี้ จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบใบหรือตามแผงจํานวนหนึ่งพบว่า วัฒนธรรมการซื้อขายสลากฯ แบบเดิม (แบบใบ) ยังดําเนินอยู่อย่างเข้มข้น ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากการเกิดขึ้นของสลากสแกนบนโลกออนไลน์ ซึ่งการซื้อขายสลากฯ แบบเดิมนั้นจะสัมพันธ์กับวิถีชีวิตบนโลกออฟไลน์เป็นหลัก คือ ผูกติดกันด้วยความสัมพันธ์แบบรู้จักกัน หรือรู้ว่ามีที่ตั้งทางกายภาพที่ชัดเจน ต่างจากการซื้อขายแบบออนไลน์ที่ส่วนใหญ่สัมพันธ์กันผ่านแพลตฟอร์มบนโลกออนไลน์ ไม่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ทางกายภาพและความสัมพันธ์แบบรู้จักกัน

ในด้านความเสี่ยง ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายสลากกินแบ่งแบบรัฐบาลมองว่า การซื้อขายแบบออนไลน์นั้นมีความเสี่ยงต่อตนเองน้อย ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 1. ซื้อด้วยจํานวนเงินที่ไม่สูงมากแต่หวังรางวัลที่สูงกว่า 2. มีความเชื่อมั่นต่อระบบว่าตนเองจะไม่โดนโกง อีกทั้งในการซื้อ/ขายสลากฯ แบบออนไลน์มักจะเริ่มต้นจากคนใกล้ตัว และระบบของการซื้อขายบนแพลตฟอร์มเองจะช่วยให้เกิดการจ่ายเงินในทันทีทันใด ขณะเดียวกันมุมมองต่อการพนันจากการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้นเป็นการพนันที่มีความเสี่ยงต่ํา เนื่องจากการออกรางวัลเพียงเดือนละสองครั้ง ความถี่ไม่สูง สอดคล้องกับความคิดจากการประเมินตนเองของผู้ซื้อว่า ตนเองนั้นไม่ได้เป็นผู้ที่ติดการพนัน และการเล่นพนันของตนเองนั้นเป็นหนึ่งในการจัดการกับความเสี่ยง มากกว่าจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยง

The purposes of the research project into Online Lottery Trading: Gambling and New Risks in Thailand 4.0 are:

1) to understand the structure of online lottery trading. which is part of gambling in the digital era

2) to understand the behavior and thinking of people who buy lottery tickets online

3) to analyze how buying-selling government lottery online makes people who gamble

in government lottery more susceptible. Is it riskier in life than trading in the traditional government lottery?

The preparation of this study was carried out as follows: the research aims to study the culture of buying and selling government lotteries online from a population of 64samples, 40 online lottery buyers,19 online platform lottery sellers, 4 offline lottery sellers and 1 online illegal lottery seller. This would include government lottery sellers and some non-online underground lotteries. Data were collected using an In-depth Interview method and for the online government lottery buying-selling structure system, collecting data by documentary research was the main method.

According to our studies, the emergence of online lottery sales was caused by the business channel of the new generation who want to make a profit from selling the government lottery by creating an online platform. This enables people to buy government lottery tickets more conveniently. The method is to scan the government lottery tickets and sell them on an online platform. From the data collection, it was found that most online lottery shoppers are working women. The average age to start gambling is 23, which is the age when people have just graduated from college and begun working. The main reasons for starting to play the lottery are:

1. People around you already play (such as parents, relatives, friends) and thus, playing the lottery is normal.

2. Want to try my luck, which corresponds to the age range that is the period of working to collect money by yourself

As for online government lottery sellers, it was found that most were working women as well as a group of buyers, entering the online lottery sales industry as a supplementary occupation not as a gambler. From the data collection, it was found that this group of salespeople do not like to gamble on a regular basis. For buying lottery tickets or government lotteries in the past, they were purchased occasionally. and played with a very small amount compared to their own income. In terms of online lottery trading culture, it was found that Lottery tickets sold on online platforms have gained immense popularity in a very short time (about a year or so after they first appeared). Lottery sales are in a format in line with the lifestyle of the new generation who use mobile phones as the main tool in their lives. Whether it is work or leisure, it can be said that people of today's lifestyles are closely related to the online world. Therefore, using the government lottery to scan and sell on an online platform is a great response to this lifestyle. Both buying to gamble (buy with a small amount but hoping for a big reward) and making a career as a supplement in a situation that is affected by lack of income due to the Covid-19 situation. However, not every group of people will be popular or enter the lottery this online. From interviews with a group of lottery ticket sellers or by several stalls, it was found that the traditional lottery trading culture (leaf format) is still important and not affected by the emergence of scanned lotteries in the online world which the lottery trading. Traditionally, it is mainly related to the way of life in the offline world or knowing that there is a clear physical application. This is unlike online trading that is largely related to online platforms. It does not involve physical space and known relationships.

The risks both buyers and sellers of government lottery online trading is low for your own risk, for the following reasons:

1. Buying with a not very high amount but expecting a higher reward.

2. Having confidence in the system that they will not be cheated.

Furthermore, buying / selling lotteries online usually starts with people close to you. And the system of trading on the platform itself, allows for instant payouts. At the same time, the view towards gambling from buying government lottery is low-risk gambling. This is because the prize draws are only twice a month and not high frequency. This is in line with the idea of the buyer's self-assessment that I am not a gambling addict. Furthermore, gambling itself is one of managing risks rather than increasing the risk.