กลุ่มการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต>ด-การศึกษาเพื่อออกแบบหลักสูตรการสร้างผู้ประกอบการดิจิทัล ในยุคบูรพาภิวัฒน์ ปี2-ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ
ด-การศึกษาเพื่อออกแบบหลักสูตรการสร้างผู้ประกอบการดิจิทัล ในยุคบูรพาภิวัฒน์ ปี2-ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ
ผู้วิจัย : ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ   โพสต์ เมื่อ 27 กรกฎาคม 2022

การศึกษาเพื่อออกแบบหลักสูตรผู้ประกอบการดิจิทัลยุคบูรพาภิวัฒน์ปี2 ถูกออกแบบตามขั้นตอนของ “การออกแบบเชิงวิเคราะห์ (Design Thinking)” โดยเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจปัญหาผ่านการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ SMEs ไทยที่ขาดองค์ความรู้ในการขายสินค้าไทยให้กับกลุ่มเป้าหมายลูกค้าชาวจีน นำเอาปัญหาและความต้องการมาวิเคราะห์ร่วมกับกลุ่ม KOLs Influencer จีนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามแดนสู่จีน เพื่อนำไปสร้างศูนย์เรียนรู้ที่มีตัวแบบธุรกิจคือ 1) วิธีการวิจัยตลาดผ่านการสร้างตัวแบบธุรกิจเพื่อวิพากษ์สินค้าและการทดสอบสินค้ากับกลุ่มเป้าหมายเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการ 2) การสร้างตัวแบบธุรกิจเพื่อออกแบบสื่อการตลาดในรูปแบบ E-catalog C2C CBEC สำหรับบุกตลาดจีนที่มีรูปแบบการนำเสนอสินค้าผ่านช่องทางออฟไลน์และสามารถสั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์ 3) ตัวแบบธุรกิจในรูปแบบ B2B2C Dropship CBEC Social Commerce ที่อธิบายแนวทางการเข้าสู่ Fulfillment Center เขต Free zone CBEC จีน และการขายผ่านช่องทาง Social Commerce การศึกษายังรวมถึงการสร้างพันธมิตรกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ CBEC สู่ประเทศจีนเพื่อออกแบบหลักสูตร ทั้งในรูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อสร้างบุคลากรที่มีทักษะการค้า CBEC ในรูปแบบของผู้จัดการโครงการที่มีความรู้ในการนำสินค้าไทยเข้าสู่ตลาดประเทศจีนผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามแดน

The study for designing a syllabus to create digital entrepreneurs in the “Orientalization” era Second Year is constructed according to the concept of “Design Thinking". The study began with understanding the problem through the participation of Thai SMEs who lack knowledge in selling Thai products to target groups of Chinese customers. The problems and needs were analyzed with a group of Chinese Influencer KOLs who are experts in cross-border e-commerce trade to China so that a learning center with three business models could be created. These models include:

1) A market research method through the creation of a business model to critique products and product testing with target groups to develop products according to their needs.

2) Creation of a business model to design marketing materials in the form of E-catalog C2C CBEC for entering the Chinese market with a product presentation through offline channels and potential online ordering.

3) A business model in B2B2C Dropship CBEC Social Commerce that describes the way to enter the Fulfillment Center in Free Zone CBEC China and selling through social commerce channels.

The study also includes building alliances with CBEC stakeholders with China to design courses, both in the form of training courses and graduate programs to create a workforce which has CBEC project management skills. Having knowledge in leading Thai products into the Chinese market through the modern cross border e-commerce channels is essential.