EN/TH
EN/TH
โครงการท่องเที่ยวหลังโควิด-19>[เล่ม 2] บุคลักษณ์นักท่องเที่ยวในอนาคต
[เล่ม 2] บุคลักษณ์นักท่องเที่ยวในอนาคต
ผู้วิจัย : ผศ. คมกฤช ธนะเพทย์   โพสต์ เมื่อ 03 สิงหาคม 2022
จำนวนผู้เข้าชม 397 ครั้ง, จำนวนดาวน์โหลด 85 ครั้ง

ในประเทศไทยมีการศึกษาและนำเสนอบุคลักษณ์ของนักท่องเที่ยวมาบ้างแล้ว ส่วนใหญ่เป็นของสรุปหรือการชี้ทิศทางเป็นรายปีหรือรายสัญชาติ หนังสือบุคลักษณ์นักท่องเที่ยวเล่มนี้เรียบเรียงจาก “บทที่ 5 ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว (Tourist Journey)” ใน “โครงการการศึกษายุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาสำหรับการท่องเที่ยวไทยหลังโควิด-19” วัตถุประสงคห์ลัก ส่วนหนึ่งของโครงการหลัก คือความต้องการสร้างศักยภาพและโอกาสของการท่องเที่ยวหลังวิกฤตโควิด-19 ผ่านการศึกษาแบบผสม และประยุกต์ใช้กระบวนการการวางภาพอนาคต เข้ากับการกำหนดยุทธศาสตร์ของการวิจัยและการพัฒนาการท่องเที่ยวในระยะยาว จนนำมาสู่ส่วนหนึ่งเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ที่เป็นการศึกษาพฤติกรรมและการกำหนดบุคลักษณ์ของนักท่องเที่ยว เพื่อใช้เป็นแนวทางเบื้องต้นในการทำความเข้าใจที่มาและมูลเหตุแห่งความพึงพอใจ ข้อห่วงกังวล และความคาดหวังของนักท่องเที่ยวที่เคยมีอยู่และจะเปลี่ยนไปในอนาคต โดยการศึกษาในครั้งนี้จะแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ช่วงคือ การกำหนดกรอบแนวคิดของการศึกษาผ่านแนวคิดของการศึกษาบุคลักษณ์นักท่องเที่ยว (Tourist Persona) ที่เข้ามาในประเทศทั้งก่อนและระหว่างช่วงโควิด-19 ในปี พ.ศ. 2563 การศึกษาและการคาดการณ์รายละเอียดพฤติกรรมและความคาดหวังของบุคลักษณ์นักท่องเที่ยวในแต่ละกลุ่ม รวมถึงการคาดการณ์การเปลี่ยนไปของบุคลักษณ์นักท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตสัมพัทธ์กับภาพของการท่องเที่ยวไทยที่ได้จากการศึกษาในชุดโครงการเดียวกัน