EN/TH
EN/TH
กลุ่มอนาคตศึกษา>ว-Policy Brief-การพัฒนาเมืองหลักต่อการทำงานในอนาคต-ว่าน ฉันทวิลาสวงศ์
ว-Policy Brief-การพัฒนาเมืองหลักต่อการทำงานในอนาคต-ว่าน ฉันทวิลาสวงศ์
ผู้วิจัย : อ.ว่าน ฉันทวิลาสวงศ์   โพสต์ เมื่อ 15 กันยายน 2022
จำนวนผู้เข้าชม 321 ครั้ง, จำนวนดาวน์โหลด 32 ครั้ง

การเชื่อมต่อทั้งในรูปแบบกายภาพและออนไลน์ทำให้การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเมืองต่างๆ ทั่วประเทศไทยได้กระจายออกไปในวงกว้างขึ้น และกระบวนการเมือง (urbanization) ไม่ได้เกิดขึ้น เพียงแต่ในมหานครกรุงเทพ แต่ยังรวมถึงพื้นที่เมืองใหญ่ในระดับภูมิภาคอื่นๆ ด้วยเช่นกัน กลายเป็นแรงผลักดันให้เมืองหลักต่างๆ มีโอกาสในการเติบโตในรูปแบบที่ต่างไปจากเดิมงานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยต่อเนื่องมาจากโครงการคนเมือง 4.0: อนาคตการทำงาน (มหานครกรุงเทพ) ภายใต้กรอบงานวิจัย“คนเมือง 4.0” โดยงานวิจัยต่อเนื่องชิ้นนี้มีคำถามวิจัย คือ สถานการณ์การทำงานในเมืองหลักของประเทศไทยในปัจจุบันและที่อาจจะปรากฏในอนาคตเป็นอย่างไร โดยมีกรณีศึกษาคือ เมืองเชียงใหม่ เมืองขอนแก่น และเมืองหาดใหญ่-สงขลา

ข้อเสนอเชิงนโยบายนี้ จัดทำภายใต้โครงการ คนเมือง 4.0: อนาคตการทำงานในเมืองหลักของประเทศไทย โดย อ.ว่าน ฉันทวิลาสวงศ์