กลุ่มความเชื่อและคุณธรรมศึกษา>พ-การมีส่วนร่วมของพลเมืองในยุคดิจิทัล: การเคลื่อนไหวทางการเมืองของเยาวชนไทยใน พ.ศ. 2563-พรรณราย โอสถาภิรัตน์ และคณะ
พ-การมีส่วนร่วมของพลเมืองในยุคดิจิทัล: การเคลื่อนไหวทางการเมืองของเยาวชนไทยใน พ.ศ. 2563-พรรณราย โอสถาภิรัตน์ และคณะ
ผู้วิจัย : อ.พรรณราย โอสถาภิรัตน์ และคณะ   โพสต์ เมื่อ 16 กันยายน 2022

...COMING SOON...

ติดตามรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการ การมีส่วนร่วมของพลเมืองในยุคดิจิทัล: การเคลื่อนไหวทางการเมืองของเยาวชนไทยใน พ.ศ. 2563 เร็วๆ นี้