EN/TH
EN/TH
หนังสือคู่มือ>[E-Book] โครงการเรื่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ลำพูน
[E-Book] โครงการเรื่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ลำพูน
ผู้วิจัย : นายอรรถพันธ์ สารวงศ์   โพสต์ เมื่อ 29 มีนาคม 2021
จำนวนผู้เข้าชม 207 ครั้ง, จำนวนดาวน์โหลด 23 ครั้ง


โครงการเรื่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ลำพูน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้นแบบคุณธรรม: กรณีศึกษาเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
เสนอต่อ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม แผนงานคนไทย 4.0
โดย
นายอรรถพันธ์ สารวงศ์

ประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาทั้งในด้านการส่งเสรมการเติบโตทางเศรษฐกิจ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนในสังคม ในขณะเดียวกันก็มุ่งสร้างสังคมที่เป็น “สังคมแห่งคุณธรรม” ควบคู่ไปด้วย เพื่่อให้คนในประเทศอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข และเป็นรากฐานที่มั่นคงของการพัฒนาในระยะยาวตามแนวคิด “คุณธรรมนำการพัฒนา” ส่วนหนึ่งของการพัฒนาจึงมุ่งเน้นการส่งเสริมคุณธรรมในทุกระดับ เพื่อให้เกิดการพัฒนาบุคคลหรือ องค์กรที่มีคุณลักษณะพึงประสงค์ โดยคุณธรรมที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นกับคนไทยดังที่ปรากฏในแผนแม่บทส่งเสริม คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ประกอบด้วยคุณธรรมสำคัญ 4 ประการ ได้แก่ พอเพียง มีวินัย สุจริต และจิตอาสา

แผนงานบูรณาการยุุทธศาสตร์เป้าหมายด้านสังคม แผนงานคนไทย 4.0 สนับสนุนโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นแผนงานหนึ่งที่มุ่งเน้นการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนให้คนไทยมีคุณธรรม รวมถึงมุ่งส่งเสริม ให้คนไทยมีค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดยมุ่งหวังให้เกิดกระแสสังคมที่ยึดมั่นในความดีที่จะช่วยผลักดันให้เกิดคนไทย 4.0 ที่เก่ง คิดเป็น ทำเป็นมีคุณธรรมที่สำคัญทั้ง 4 ประการ เพื่อเป็นกำลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0ให้ไปสู่สังคมที่มีความสุขและความยั่งยืน ดังนั้น เพื่อเป็นพื้นฐานในการผลักดัน และขยายผลให้เกิดสังคมแห่่งคุณธรรมในวงกว้าง จำเป็นต้องมีการศึกษา ต้นแบบบุคคลหรือ องค์กรแห่งคุณธรรมที่ประสบความสำเร็จ เพื่อเป็นต้นแบบในการศึกษาแนวทาง สามารถนำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผลให้เกิดผลลัพธ์ ในวงกว้าง

แผนงานฯ คนไทย 4.0 จึงได้สนับสนุนงบประมาณในการศึกษาเรื่อง“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบคุณธรรม: กรณีศึกษาเทศบาลตำบลอุโมงค์จังหวัดลำพูน” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์และปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนิินงานของเทศบาลตำบลอุโมงค์ ที่่จะนำไปสู่การสร้างสังคมคุณธรรมผลการศึกษาจะเป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) อื่นๆ สามารถเรียนรู้ความสำเร็จและนำแนวทางของเทศบาลตำบลอุโมงค์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กรของตน เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมต่อไป